høst 2021
PED-1007 Digitale verktøy og læring - 10 stp

Emnetype

Obligatorisk emne bachelor i pedagogikk. Kan tas som valgemne i bachelor spesialpedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Digitale verktøy er viktige redskap i kunnskapssamfunnet. Læring skjer i økende grad i samspill med digitale verktøy, ved at den organiseres inn i- og tas i bruk for å lære kunnskap og ferdigheter. Dette emnet omhandler hvordan digitale verktøy kan fremme læring, og om utfordringer og muligheter ved å ta i bruk digitale verktøy i undervisning. Emnet vil introdusere ulike perspektiver på læring, fokusere på studentenes refleksjon over eget læringssyn, og hvordan det spiller sammen med teknologi. Emnet vil også gi en forståelse for teknologiens møte med ulike kunnskapspraksiser.

Anbefalte forkunnskaper

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-1001 Pedagogisk psykologi, PED-1005 Pedagogisk filosofi

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • Forklare grunnleggende teoretiske perspektiver på læring med bruk av digitale verktøy
 • Gi eksempler på digitale arbeidsformer i utdanning og arbeidspraksis
 • Beskrive de ulike digitale arbeidsformene i relasjon til de grunnleggende læringsperspektivene
 • Forklare innholdet i Profesjonsfaglig digital kompetanse for utdanning

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Presentere innhold i en prosjektoppgave for andre ved bruk av et hensiktsmessig digitalt verktøy
 • Finne og vurdere relevant informasjon og fagstoff for å løse faglige problemstillinger
 • Utvikle og sammenstille arbeidskrav i en skriftlig mappe
 • Drøfte ulike faktorer som hemmer og fremmer bruk av digitale verktøy i praksis

Kompetanse

Studenten kan:

 • Reflektere over digitale verktøys betydning og ulike læringssyn
 • Diskutere hvordan læring påvirkes ved bruk av digitale verktøy
 • Vurdere etiske problemstillinger knyttet til bruk av digitale verktøy

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk  

Undervisning

Emnet har et omfang på 20 timer forelesninger med studentaktivitet (10 dobbeltimer) og 20 timer seminar på campus (10 dobbeltimer).

Mellom undervisningsøkter vil det være mulighet for digital kommunikasjon og formidling av læringsressurser fra emnet.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Skrive to tekster som skal inngå i vurderingsmappen (se eksamen). Omfang inntil 1000 ord pr tekst
 • Presentere innhold fra prosjektoppgave for medstudenter ved bruk av et valgfritt digitalt verktøy
 • Kommentere skriftlig andres tekster mellom undervisningsøktene

Detaljert informasjon om arbeidskrav blir gitt ved semesterstart.

Eksamen:

Studenten skal levere en vurderingsmappe. I denne mappen inngår

 • Tekster som tidligere er leverte som arbeidskrav
 • Dokumentasjon på bruk av valgfritt digitalt verktøy (jf. arbeidskrav 2), inkludert tekst som begrunner valg av verktøy og refleksjoner om erfaringer
 • Tekst hvor studenten sammenfatter og reflekterer over innholdet i vurderingsmappa

Før innlevering av vurderingsmappen kan studenten forbedre/ videreutvikle tekster som tidligere er levert som arbeidskrav.

Vurderingsmappen er en individuell innlevering på til sammen 3000-5000 ord.  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-1007
 • Tidligere år og semester for dette emnet