høst 2021
PED-1012 Lærevansker i individ- og systemperspektiv - 20 stp

Sist endret: 16.05.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Emne kan tas som valgemne i bachelorprogrammet i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-1012 Lærevansker i individ og systemperspektiv 10 stp

Innhold

Undervisningen vil gi en innføring i temaene: 

 • begrepene læring og lærevansker. 
 • ulike teoretiske perspektiver på lærevansker. 
 • spesifikke lærevansker som språk- og kommunikasjonsvansker: lese- og skrivevansker, matematikkvansker 
 • generelle lærevansker som utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser 
 • sosiale og emosjonelle vansker 
 • syns- og hørselstap. 

Emnet vil gi et innblikk i lærevansker hos barn og unge i gruppene som er nevnt ovenfor og i grupper med sammensatte vansker. Det vil bli gitt en oversikt over vanskenes ytringsformer, årsaksforhold og tiltak.  


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper om: 

 • ulike lærevansker hos barn og unge 
 • ytringsformer, omfang og årsaksforhold av ulike lærevansker 
 • forebygging av og tiltak for ulike lærevansker 
 • sentrale begreper knyttet til lærevansker  
 • Sentrale lov og avtaleverk 

Ferdigheter: 

 • kunne redegjøre skriftlig og muntlig for problemstillinger fra det spesialpedagogiske fagfeltet. 
 • kunne identifisere ulike kategorier av lærevansker og legge til rette for tiltak i forhold til disse. 
 • Kunne utarbeide tiltaksplan knyttet til lærevansker 

Kompetanse: 

 • gjøre rede for og kritisk diskutere lærevansker og individuelle behov. 
 • planlegge, gjennomføre og reflektere kritisk over tiltak i tråd med etiske krav og retningslinjer. 
 • søke ny kunnskap om relevant forskning og dens anvendelse i fagfeltet 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning der forelesning, seminarer og studentaktive læringsformer inngår. Omfang om lag 80 timer.  

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

 • Individuell skriftlig innlevering over oppgitt tema, om lag 1200 ord 
 • Utarbeide og faglig og etisk begrunne en tiltaksplan for en valgt lærevanske, gjøres i gruppe 

Eksamen består av:  

 • Hjemmeeksamen: 48 timers gruppeeksamen 
 • Individuell muntlig eksamen, med vekt på hjemmeeksamen og pensum 

Hver deleksamen teller 50% på endelig karakter. For å kunne gå opp til muntlig eksamen må hjemmeeksamen være bestått. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PED-1012