høst 2021
PED-2020 Pedagogiske intervensjoner - pedagogisk psykologi - 10 stp

Sist endret: 22.10.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelor i pedagogikk og valgemne på bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi

Innhold

Emnet gir en oversikt over ulike former for intervensjoner knyttet til oppdragelse, sosialisering, utvikling i familie, barnehage, skole og fritid.

Anbefalte forkunnskaper

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskaper om pedagogiske intervensjoner
 • kunnskap om barn og unges utvikling og se dette i sammenheng med pedagogiske intervensjoner
 • ha kunnskap om ulike pedagogiske intervensjoner
 • kjenne til prinsipper og strategier for implementering av pedagogiske intervensjoner.
 • kunnskap om etiske betraktninger knyttet til intervensjoner.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kunne reflektere kritisk over pedagogiske intervensjoner.
 • presentere og drøfte ulike former for pedagogiske intervensjoner.
 • kunne delta i en fagdebatt om pedagogiske intervensjoner.
 • lese og fortolke vitenskapelige tekster om intervensjoner.

Kompetanse

Studenten kan

 • forstå årsaker for endring og utfall av intervensjoner.
 • reflektere over utfordringer i valg og implementering av pedagogiske intervensjoner.
 • benytte vitenskapelige og metodiske spørsmål i planlegging av pedagogiske intervensjoner.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer og studentaktive læringsformer med aktiv forberedelse og deltakelse av studentene. Totalt omfang på om lag 40 timer.  

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • individuell skriftlig oppgave.   Studenten skal lese en selvvalgt vitenskapelig artikkel om en pedagogisk intervensjon og gjøre rede for budskapet (ca. 2 sider).
 • muntlig gruppeoppgave. Studentene redegjøre for en pedagogisk intervensjon og forskningsgrunnlaget for denne.

Eksamen består av:

 • 7 timers  hjemmeeksamen

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-2020