høst 2021
PED-3031 Inkludering og tilpasset opplæring - 10 stp

Sist endret: 25.04.2022

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk og har følgelig samme opptakskrav.

Søknadskode: 9371.


Innhold

 • Historisk, politisk og juridisk bakgrunn for inkludering og tilpasset opplæring.
 • Operasjonalisering av begreper som inkludering, inkluderende læringsmiljø, likeverd, tilpasset opplæring, deltakelse, demokrati, rettferdighet, tidlig innsats, tilfredsstillende læringsutbytte og spesialpedagogisk tiltakskjede
 • Strategier for gjennomføringer av en skole for alle og common access (universell utforming).
 • Salamanca-erklæringen og andre internasjonale strømninger i inkluderingsdebatten.
 • Tilrettelegging av tilpasset opplæring og læringsmiljø i en inkluderende barnehage og skole. Fokus på barn og unge med særlige utfordringer, også de med stort læringspotensial.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 • den historiske bakgrunnen og juridiske og politiske målsettinger for prinsippene om inkludering, likeverd og tilpasset opplæring i utdanning, arbeid og samfunn.
 • begreper som inkluderende læringsmiljø og tilfredsstillende læringsutbytte.
 • hvordan prinsippet om tilpasset opplæring gjelder alle, også elever med stort læringspotensial.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre et forprosjekt om inkludering, tidlig innsats og/eller tilpasset opplæring og vise til bakgrunn for og målsettinger med disse prinsippene.
 • redegjøre for den brede og smale betydningen av tilpasset opplæring, og vise til begrepets plass i lover og retningslinjer.
 • analysere og vurdere hva som er et godt læringsmiljø for barn og unge med spesielle behov, også de som har stort læringspotensial, med bakgrunn i teori og nyere forskning.

 

Kompetanse

 • kan analysere og vurdere ulike syn på læring som ligger til grunn for inkludering og tilpasset opplæring i grunnopplæringen og lærerutdanning
 • kan framstille seg muntlig for lærere og medstudenter med en redegjørelse for ulike aspekter knyttet til inkludering og tilpasset opplæring
 • kan legge til rette for og veilede andre i tilrettelegging av et inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk med noe engelskspråklig litteratur.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Det totalte undervisningsomfanget er på rundt 40 timer, fordelt på forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

 • Tre refleksjonsnotater eller læringslogger.
 • Gjennomføre et småskala forskningsprosjekt i barnehage eller skole hvor det samles inn data relatert til tema inkludering og/eller tilpasset opplæring.
 • 100% fremmøte på samlingene. Én dags fravær godkjennes ved legeerklæring, mot at studenten skriver en 3-siders kompensasjonsoppgave.

Eksamen består av en muntlig eksamen organisert som en forskningskonferanse etter gitt oppgavetekst. Studenten skal:

 • levere abstract innen gitt dato basert på småskala forskningsprosjekt.
 • legge frem sitt prosjekt
 • få og gi respons fra/til tildelt medstudent som «kritisk venn»
 • gi innspill i plenum basert på medstudenters presentasjoner

Vurdering av abstrakt og muntlig presentasjon vekter 50% hver. Vurdering av opponentrolle og respons fungerer som karakterjusterende.

Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er ikke-bestått.

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3031