høst 2021
PED-3032 Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid - 10 stp

Sist endret: 28.03.2022

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk og har følgelig samme opptakskrav. Søknadskode: 9371.

Innhold

 • endringer i politikk, i pedagogikk og i organisasjoner som kan føre til innovasjon og utviklingsarbeid i barnehage og skole
 • lærende organisasjoner
 • faser i utviklingsarbeid og innovasjon, herunder aksjonsforskning/aksjonslæring
 • prosjektteori og teori om ledelse av (spesial)pedagogisk orienterte prosjekter
 • prosjektanalyser og krav til prosjektbeskrivelser
 • forskning om konsekvenser av inkludering for forandring av skoleorganisasjon, ledelse, samarbeid og kompetanseutvikling


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 • krav til opplæringen som har ført til behov for innovasjon og utviklingsarbeid
 • begrepene innovasjon, endringsarbeid, prosjekt og prosjektledelse knyttet til læring og (spesial)pedagogiske institusjoner

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre komparative analyser av forskning og utviklingsarbeid.
 • bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning i barnehage, skole og voksenopplæring.
 • planlegge og redegjøre for et prosjekt på mastergradsnivå og kjenner prinsippene for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse.

 

Kompetanse

 • Forstår sammenhengene mellom innovasjon, endring, evalueringer og prosjektgjennomføring.
 • Tilegnet seg strategier og metoder for endringsarbeid, rådgivning og innovasjon på individ- gruppe og systemnivå i en spesialpedagogisk praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Undervisningsomfang på om lag 40 timer. Det må i tillegg påregnes arbeid i grupper utenfor undervisningstiden.

Undervisningsform vil være forelesninger, gruppearbeid med komparative analyser av forskning og utviklingsarbeid, utarbeidelse av egne prosjektskisser, studentframlegg og diskusjoner.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

 • 3 refleksjonsnotater og/eller læringslogg.
 • 100% fremmøte på samlingene. Én dags fravær godkjennes ved legeerklæring, mot at studenten skriver en 3-siders kompensasjonsoppgave.

Eksamen består av:

 • Individuell skriftlig drøftingsoppgave.

Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er ikke-bestått.

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3032