høst 2021
PED-3034 Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblematikk - 10 stp

Sist endret: 02.05.2022

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk eller annen pedagogisk utdanning (allmennlærerutdanning, praktisk og estetiske lærerutdanning, førskole/barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning, bachelor/master med PPU og barnevernspedagog), minimum 3 år (180 studiepoeng). Grunnskolelærerutdanning fullført 3 og1/2 år tilsvarende 210 stp.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

 • læreplanteori og læreplanpolitikk
 • den historiske utviklingen av det spesialpedagogiske fagfeltet og av spesialundervisning med retning mot en inkluderende barnehage og skole, også sett i et internasjonalt perspektiv
 • kunnskapsparadigmer for analyse og beskrivelse av lærevansker og elevforskjeller
 • kritisk analyse av praksisfeltet med utgangspunkt i de teoretiske perspektivene
 • grunnlagsposisjoner og vitenskapsteoretiske innfallsvinkler til spesialpedagogikk.
 • politiske posisjoner og spesialpedagogikkens handlingsrom


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 • sentrale lover og forskrifter for skolen
 • hvordan den spesialpedagogiske historien og den samfunnsmessige konteksten har utviklet opplæringen og det spesialpedagogiske feltet
 • pedagogiske teorier som beskriver forutsetning for læring og kjennskap til ulike teoretiske perspektiver som grunnlag for analyse og utvikling av spesialpedagogiske tiltak

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forstå og diskutere begrepene kunnskapsparadigme og kunnskapsdiskurser i opplæring og forskning.
 • gjennomføre kritiske analyser av politiske og pedagogiske tekster i feltet
 • reflektere over verdier og kunnskapstradisjoner som er knyttet til opplæring generelt og spesialundervisning spesielt
 • sette seg inn i og vurdere sentrale politiske styringsdokumenter i lys av pedagogiske teorier

 

Kompetanse

 • Studenten kan skrive en analytisk og akademisk tekst ut fra gitte normer for referanser og kildebruk
 • Studenten kan identifisere og kritisk undersøke ulike spesialpedagogiske kunnskapsparadigmer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 40 timer, fordelt på forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

 • 100% fremmøte på samlingene. Én dags fravær godkjennes ved legeerklæring mot at studenten skriver en 3-siders kompensasjonsoppgave
 • Tre refleksjonsnotater eller læringslogger

Eksamen og vurdering:

Skriftlig individuell tekstanalyseoppgave. Hjemmeeksamen.

Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er ikke-bestått.

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3034