høst 2021
PED-3056 Utvikling og relasjoner - 10 stp

Sist endret: 07.12.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemnestudenter 1.juni

Søknadskode: 9371. I merknadsfeltet du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. 


Emnetype

Obligatorisk emne master i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Jf. opptakskrav til studieprogram master i pedagogikk.

Innhold

Emnet gir en fordypning i spørsmål knyttet til utvikling, læring, motivasjon og selvoppfatning knyttet til utdanning, arbeid og fritid. Temaene drøftes i lys av utvalgte teorier og relevant forskning. Emnet sikter mot å gi studentene et teoretisk grunnlag for å tematisere utvikling og læring med utgangspunkt i biologiske, psykologiske og sosiale perspektiver.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har avansert kunnskap om: 

 • hvordan selvoppfatning, læring og utvikling påvirkes av oppvekstbetingelsene.
 • betydningen av sosial klasse og kulturforskjeller for pedagogisk virksomhet
 • hvordan felleskap og utenforskap oppstår og vedlikeholdes i og utenfor institusjoner

Ferdigheter

Studenten skal:

 • anvende teori og empiriske studier for å analysere hvilken betydning skole og utdanning har for barn og unges sosialisering og oppvekst
 • kunne reflektere i forhold til egne holdninger og atferd
 • engasjere seg og kommentere medstudenters tekster og/eller fremlegg på en konstruktiv måte

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • drøfte og analysere oppvekst - og utdanningsspørsmål i lys av relevant teori og empiri.
 • anvende pedagogisk-sosiologiske teorier og begreper i skriftlig og muntlig fremstilling


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er campusbasert og har 20 timer forelesninger og 20 timer seminar- undervisning. I tillegg til forelesninger benyttes casestudier og andre studentaktive arbeidsformer som forutsetter deltakelse på forelesninger og seminarer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:  

 • Skriftlig fremlegg over oppgitt emne - lengde 2000-2500 ord. Fremlegget leveres innen oppgitt frist og vurderes til Godkjent / Ikke godkjent 
 • Studenten presenterer sitt skriftlige arbeid muntlig i form av et faglig fremlegg for medstudenter med påfølgende diskusjon og respons.
 • Delta i diskusjon og gi respons på medstudenters faglige fremlegg
 • Ferdigstille et innlegg til avis eller nettsted relatert til emnets tematikk, der studenten kommenterer en dagsaktuell sak eller hendelse. Lengde minimum 200 ord. Vurderes til godkjent / ikke godkjent

Eksamen og vurdering

Eksamen består av:

 • Hjemmeeksamen (oppgitt tema) på ca. 3000 ord (ca. 10 sider) som skrives over én (1) uke.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3056