høst 2021
PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen - 30 stp

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 01.03. på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

- Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på EVU-web innen midten av mai.


Emnetype

Emnet er et videreutdanningstilbud på masternivå.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Det kreves godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer eller tilsvarende, minst 3 år / 180 stp. 

Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning. 

Søker skal stå i, eller må etablere et pedagogisk veiledningsforhold med studenter, nyutdannede eller kollegaer.  

Emnet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. 


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-6343 Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage – Fordypning 2 15 stp

Innhold

Emnet skal gi formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for barnehagelærere i praksisfeltet 

Emnet tar for seg følgende overordnede tema knyttet til veiledning: 

 • Veiledning som fagfelt 
  • Tradisjoner, begreper og praktiske tilnærminger 
  • Kunnskapssyn, danning og læring i veiledning 
  • Grunnleggende veiledningsferdigheter 
  • Refleksjon i veiledning 
  • Kommunikasjon og relasjon
  • Veiledning av studenter, nyutdannede og kollegaer  
 • Profesjon og veiledning 
  • Profesjonsutvikling 
  • Profesjonsetikk
  • Etikk og digital kompetanse
  • Makt og asymmetri i veiledning 
  • Styrking og mestring i veiledning for profesjonsutviklingen 
 • Organisasjon og lærende kulturer 
  • Kollektiv og individuell profesjonsutvikling og læring 
 • Vitenskapsteori og metode 
  • Metoder for egen og andres utvikling 
  • Aksjonsforskningsstrategier 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten skal ha;

 • avansert kunnskap om veiledning som fagfelt, tradisjoner og praktiske tilnærminger
 • inngående forståelse for sammenhengen mellom kunnskapssyn, danning og læring i veiledning
 • kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets tradisjoner og historie
 • inngående kunnskap om veiledning av studenter, nyutdannede eller kollegaer både individuelt og i grupper
 • inngående kunnskap og forståelse for veiledning som del av barnehagens profesjonsutvikling
 • forståelse for sammenhengen mellom veiledning og vurdering
 • avansert kunnskap om ulike profesjonsetiske aspekt knyttet til veiledning
 • forståelse for strategier innenfor aksjonsforskning for egen og andres profesjonelle utvikling
 • avansert innsikt i etiske perspektiver og utfordringer knyttet til veiledning og bruk av digitale verktøy

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • planlegge, gjennomføre og kritisk analysere og vurdere veiledning av studenter, nyutdannede eller kollegaer både individuelt og i grupper
 • utvikle gode system for veiledning på egen arbeidsplassen
 • gjennomføre veiledning i tråd med forskningsetiske normer
 • bruke strategier innen aksjonsforskning for å utvikle eget veiledningsarbeid

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • gi kvalifisert veiledning til studenter, nyutdannede eller øvrige kollegaer, gjennom kritisk refleksjon og analyse av sentrale faglige problemstillinger
 • bidra til utvikling og innovasjon av gode systemer for veiledning på egen arbeidsplass
 • formidle resultater fra egen og andres forsknings- og utviklingsarbeid til studenter, kollegaer og fagfeller, samt delta i debatter på fagområdet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert og går over to semestre. Emnet er delvis nettbasert og samlingsbasert med 3 fysiske samlinger à 2 dager, pr semester.  

Emnet krever aktiv deltagelse i obligatoriske aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, vedbruk av nettbaserte løsninger og selvstudier. 

Det kreves at deltagerne praktiserer veiledning aktivt gjennom emnet, primært med studenter i praksis, med nyutdannede eller øvrige kollegaer. 

Samlingene består av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid, faglige innlegg og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings - og vurderingsferdigheter. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen: 

 • T1 - En plan for gjennomføring av veiledning av student, nyutdannet eller medarbeider på egen arbeidsplass (1-2 sider). Planen skal inneholde et punkt om kunnskapsdeling i eget kollegium på slutten av studieåret. 
 • T2 - Studenten skal sammen med medstudenter ta lyd eller videoopptak av en til to veiledningsøkter. Opptaket analyseres med fokus på egen veilederrolle. Skriv en refleksjonstekst med sjølvalgt fokusområde (på 2000 ord). Ta utgangspunkt i opptak og egne erfaringer i rollen som veileder. 
 • Presentasjon av utviklingsarbeidet på egen arbeidsplass. 
 • 80% oppmøte på samlingene 
 • 80% deltagelse på nettbasert arbeid 

 

Eksamen og vurdering:

Eksamen i emnet består av en skriftlig og en muntlig eksamen som begge vurderes til bestått /ikke bestått. Begge eksamensformene må være vurdert til bestått for å få studiet godkjent. 

 • En individuell skriftlig hjemmeoppgave på 7000 ord. Oppgaven skal dreie seg om veileders utvikling av egen kompetanse som veileder. Oppgaven skal bygge på erfaringer fra veiledningsøktene som gjennomføres i løpet av studiet.   
 • En muntlig eksamen hvor studentene går opp sammen med sin kollokviegruppe med maks 3 deltagere. 

Gruppa skal gjennomføre en veiledningsøkt hvor de ulike deltagerne skal ivareta ulike roller.  Deretter skal veiledningssekvensen analyseres. Gruppene trekker overordnet tema og rollefordeling  for veiledningssekvensen 30 minutter før eksamen starter. Den enkelte student møter med en problemstilling/case som kan ligge til grunn for veiledningssekvensen.  Det kan benyttes hjelpemidler under forberedelsen og selve eksamen. 

Ved karakteren ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for å melde seg til kontinuasjonseksamen er 15. august i høstsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: PED-6327
 • Tidligere år og semester for dette emnet