høst 2021
PED-6341 Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage. Grunnmodul - 15 stp

Søknadsfrist

- Søknadsfrist 01.03 på  Utdanningsdirektoratets nettsider

- Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på EVU-web innen midten av mai.


Emnetype

Praktisk/teoretisk emne på masternivå. Studiet er delt i to emner à 15 stp. med en grunnmodul som består av en teoretisk og praktisk innføring i veiledning og en valgfri fordypningsmodul. Den ene valgfrie modulen med spesialisering inn mot veiledning av studenter og nyutdannede 15 stp. Den andre med spesialisering inn mot profesjonsveiledning av kollegaer 15 stp. 

Utdanningen danner grunnlag for videre spesialisering i veiledning, både på master- og PhD nivå.

Emnet overlapper disse emnene: 

 • PED-6325 
 • PED-6310 Veiledning og utvikling av lærerprofesjonalitet i en flerkulturell sammenheng (10 stp.) og PED-6317 Veiledning og profesjonsutvikling (5 stp.)
 • PED-6314 Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet del 1 (15 stp.)
 • PED-6316 Veiledning for nyutdanna lærere i skole og barnehage del 1 (15 stp.)
 • Veiledning i praksis (15 stp.)

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Det kreves godkjent utdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer, lærer i videregående opplæring, minst 3 år /180 stp. 

Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som lærer eller barnehagelærer etter endt  utdanning. Søker skal stå i, eller etablere et pedagogisk veiledningsforhold med studenter, nyutdannede eller kollegaer. 

Emnet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. 


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-6325 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 15 stp
PED-6310 Utvikling av lærerprofesjonalitet i en flerkulturell sammenheng 10 stp
PED-6317 Suppleringsemne til PED-6310, Veiledning og utvikling av lærerprofesjonalitet i en flerkulturell sammenheng 5 stp
PED-6314 Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet - del 1 15 stp
PED-6316 Veiledning for nyutdanna lærere i skole og barnehage - del 1 15 stp

Innhold

Emnet skal gi formell veilederkompetanse. Emnet kvalifiserer for veiledning individuelt og i grupper av studenter i lærerutdanning, nyutdannede lærere og kollegaer. Emnet gir en innføring i pedagogisk veiledning som tilnærming til læring og utvikling. Studentene tar utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende rammer og mål for veiledning for studenter/ nyutdannede/ kollegaer. 

Emnet tar for seg følgende overordnede tema knyttet til veiledning: 

 • Veiledning som fagfelt 
  • Tradisjoner, begreper og praktiske tilnærminger 
  • Kunnskapssyn, danning og læring i veiledning 
  • Grunnleggende veiledningsferdigheter 
  • Refleksjon i veiledning 
  • Kommunikasjon og relasjon 
 • Profesjon og veiledning 
  • Profesjonsutvikling 
  • Profesjonsetikk
 • Organisasjon og lærende kulturer 
  • Kollektiv og individuell profesjonsutvikling og læring 
 • Vitenskapsteori og metode 
  • Metoder for egen og andres utvikling  
  • Aksjonsforskningsstrategier 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper:

Studenten har: 

 • inngående kunnskap om veiledningstradisjoner, om veiledning som teoretisk og praktisk felt, med vekt på dialog, refleksjon, kommunikasjon og relasjonsbygging 
 • avansert kunnskap om sammenhengen mellom kunnskapssyn, danning og ulike veiledningstradisjoner 
 • inngående kunnskaper om grunnleggende veiledningsferdigheter 
 • avansert forskningsbasert kunnskap om lærerprofesjonens kvalifisering, læring, utvikling og etiske utfordringer og dilemma knyttet til arbeidet som lærer i barnehage og skole 
 • inngående kunnskap om faglige, etiske og pedagogiske prinsipper og perspektiver på veilederrollen 
 • inngående kunnskap om individuelle og kollektive lærings- og utviklingsprosesser 
 • kunnskap om styrker og svakheter ved ulike tilnærminger til veiledning 
 • inngående kunnskap om aksjonsforskningsstrategier for å utvikle eget veiledningsarbeid 
 • avansert innsikt i etiske perspektiver og utfordringer knyttet til veiledning og bruk av digitale verktøy 
 • inngående kunnskap om overgangen fra utdanning til yrke 

Ferdigheter:

Studenten skal kunne: 

 • anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om veiledning og profesjonsutøvelse for å analysere og kritisk reflektere over profesjonsveiledning i utdanning og yrke.  
 • planlegge, gjennomføre, kritisk analysere og evaluere veiledningsprosesser med studenter, nyutdannede eller kollegaer både individuelt og i grupper. 
 • vurdere studenter ut fra innsikt i læringsutbytteformuleringene i praksisemnene. 
 • gjennomføre veiledning i tråd med forskningsetiske normer. 
 • utvikle gode system for veiledning på arbeidsplassen. 
 • anvende aksjonsforskningsstrategier som relevant tilnærming for å jobbe systematisk med egen og andres utvikling. 

Kompetanse:

Studenten skal kunne: 

 • gi kvalifisert veiledning til studenter eller nyutdannede gjennom kritisk refleksjon over og analyse av sentrale faglige problemstillinger. 
 • analysere relevant forskning, teori og forskningsetiske problemstillinger innen veiledningsfeltet i skole og barnehage. 
 • bidra til utvikling og innovasjon av gode systemer for veiledning av studenter, nyutdannede eller kollegaer i skole og barnehage. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes til instituttet om å avlegge eksamen på engelsk. 


Undervisning

Undervisnings- og arbeidsform

 • Emnet er samlingsbasert og går over et semester. 
 • Emnet består av 3 samlinger à 2 dager og arbeid på nett mellom samlingene. Emnet krever aktiv deltagelse i ulike aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, på nettet og selvstudier. 
 • Samlingene vil bestå av en veksling mellom seminararbeid og veiledningsøvelser individuelt og i grupper. 

Emnet evalueres fortløpende etter den enkelte samling og etter endt studieår. Det forventes at studentene deltar i evaluering av studiet. 


Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne fremstille seg til eksamen kreves aktiv deltakelse på samlingene. Erfaringslæring inngår som en viktig del i utdanningen og det er derfor krav om et veiledet praksiselement i emnet. Ved behov for fravær må det leveres begrunnet søknad til faglærer. 

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

 • 1. tekst - En plan for minimum 5 veiledningsøkter, både individuell- og gruppeveiledning, på egen arbeidsplass (1,5 - 2 s). 
 • 2. tekst - Studenten skal med utgangspunkt i 1. tekst beskrive og reflektere over egen utvikling som veileder så langt i studiet. Teksten er et individuelt arbeid på 2000 ord. 
 • Deltakelse i minst 80 % av studiets nettbaserte aktiviteter. 
 • Deltagelse på minst 80 % av samlingene.

​Eksamen består av: 

 • Eksamen er en muntlig prøve hvor studenten går opp sammen med sin kollokviegruppe (maks 3 deltakere). 

Gruppa skal gjennomføre en veiledning hvor de ulike deltakerne skal ivareta ulike roller, deretter skal veiledningssekvensen analyseres. 

Gruppene trekker overordnet tema og rollefordeling 30 minutter før muntlig eksamen starter. Den enkelte student møter med en problemstilling/ case som skal ligge til grunn for veiledningssekvensen.  Det kan benyttes hjelpemidler under forberedelsen og selve eksamen. 

Eksamen vurderes individuelt med "Bestått" / "Ikke bestått". 

Ved karakter ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: PED-6341
 • Tidligere år og semester for dette emnet