høst 2021
PFF-2028 Fremmedspråksdidaktikk - 5 stp

Sist endret: 24.09.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som har fremmedspråk som del av lektorprogrammet og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Studiepoengreduksjon

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp

Innhold

Fagdidaktikk i fremmedspråk inngår som en del av lektorutdanningen 8-13. Sentralt i emnet er spørsmål knyttet til utvikling av fagdidaktisk kompetanse. Emnet skal utvikle studentens fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter og bygge på det studenten har tilegnet seg i språk - og litteraturvitenskap fra disiplinfaget i fremmedspråket. Emnet skal gi studenten innsikt og forståelse for fagets relevans, kjerneelementene, tverrfaglige tema og dybdelæring i skolefaget fremmedspråk.

Emnet vil ha hovedfokus på følgende tema:

 • Undervisningsplanlegging
 • Kommunikasjon
 • Språklæring og språklæringsteorier
 • Språk og teknologi
 • Vurdering i skolefaget fremmedspråk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • forståelse for og innsikt i sentrale styringsdokumenter som ligger til grunn for fremmedspråksundervisningen
 • kjennskap til sentrale språklæringsteorier og kunnskap om språklæring
 • kunnskap om planlegging og gjennomføring av undervisning basert på forsknings og utviklingsarbeid
 • fagdidaktisk kunnskap om skriftlig og muntlig kommunikasjon i fremmedspråksundervisningen
 • kunnskap om læringsstrategier
 • kunnskap om bruk av teknologi i fremmedspråksundervisningen
 • kunnskap om skolefaget fremmedspråk i historisk perspektiv i Norge
 • kunnskap om vurdering i undervisningsfaget fremmedspråk

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, gjennomføre og reflektere over fremmedspråksundervisningen basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • bruke teknologi i fremmedspråksundervisningen
 • vurdere læremiddel og arbeidsformer i faget med utgangspunkt i styringsdokumenter for fremmedspråk
 • velge vurderingsformer og vurdere elevenes læringsutbytte
 • veilede elevene i læringsprosessen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer.

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Muntlig presentasjon for medstudenter og faglærer
 • 80% oppmøtekrav i fremmedspråksdidaktikkundervisningen

Eksamen består av:

Skoleeksamen, 6 timer (åpen bok)

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PFF-2028