høst 2021
PFF-2029 Engelskdidaktikk - 5 stp

Sist endret: 24.09.2021

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Studiepoengreduksjon

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp

Innhold

I emnet blir det gitt en innføring i engelskspråksdidaktikk som tar sikte på å gjøre studenten kjent med skolefaget engelsk med hovedvekt på følgende temaer:

 • Engelskfagets egenart og læreplan
 • Planlegging og tilrettelegging av undervisning og læring i engelsk
 • Teoretiske tilnærminger til språkutvikling
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Vurdering


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Engelskfaget i historisk perspektiv, herunder kunnskap om hvordan engelskfaget har utviklet seg
 • Engelskfagets legitimitet og posisjon i skolen i dag, læreplaner i faget og problemstillinger knyttet til dagens engelskundervisning
 • Grunnleggende ferdigheter i engelsk
 • Oversikt over språkinnlæringsteorier og kan reflektere over deres relevans for engelskundervisningen
 • Utvikling av egenferdigheter i engelsk
 • Vurdering i engelskfaget

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Drøfte styringsdokumenter for engelsk som skolefag
 • Planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i engelsk
 • Bruke relevante metoder for undervisning og læring i grunnleggende ferdigheter  
 • Anvende fagdidaktisk teori i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Bruke forskriftene i styringsdokumentene i underveis- og sluttvurdering


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk. Eksamensspråket er engelsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer.

 

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Muntlig presentasjon for medstudenter  
 • 80% oppmøtekrav i engelsksdidaktikkundervisningen

 

Eksamen består av:

Casebasert hjemmeeksamen, 48 timer (2500 ord).

Eksamensspråket er engelsk.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PFF-2029