høst 2021
PFF-5037 Engelskdidaktikk - 7.5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på PPU 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5015 Praksis del 1- praktisk pedagogisk utdanning, PFF-5020 Eleven, læreren, læring og læringsmiljø, PFF-5028 Engelskdidaktikk del I

Innhold

Emnet skal videreutvikle studentens fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter og bygge på det studenten har tilegnet seg både i engelskdidaktikk og i språk- og litteraturvitenskap fra disiplinfaget engelsk. Emnet vil ha hovedfokus på følgende tema:

 • Tekstutforming
 • Grammatikk
 • Interkulturell kompetanse og samiske perspektiv
 • Engelsk som verdensspråk
 • Grunnleggende ferdigheter i engelsk og IKT
 • Vurdering i engelsk


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Hvordan valg av tekster i engelskundervisningen speiler fagets tradisjon, formål og eget faglig ståsted
 • Arbeid med forskjellige muntlige og skriftlige teksttyper og ulike teksttypers posisjon i faget og sentrale problemstillinger knyttet til dette
 • Metoder i grammatikkundervisningen
 • Videreutvikling av elevenes interkulturelle kompetanse
 • Tilpasset opplæring i engelsk på ulike trinn
 • Videreutvikling av grunnleggende ferdigheter i engelskundervisningen
 • Vurdering av elevers muntlige og skriftlige arbeider i faget

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Drøfte hvordan og hvorfor språk og tekster former og blir formet i ulike kulturelle fellesskap og hvordan interkulturelle referanserammer påvirker arbeidet i og med engelskfaget
 • Diskutere sentrale problemstillinger knyttet til engelsk som verdensspråk
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning
 • Vurdere elevers muntlige og skriftlige arbeider i faget og gi utviklingsfremmende og tilpassede tilbakemeldinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

 

Undervisningsomfanget er på om lag 30 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis, den angir læringsutbytte for praksis


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Et forberedt muntlig innlegg på inntil 10 min.
 • Levert problemstilling til semesteroppgaven, med utgangspunkt i praksiserfaringer, innen gitt frist
 • Minimum 80% oppmøte på engelskdidaktikkundervisningen

 

Eksamen består av:

Semesteroppgave, ca. 3000 ord.

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 7.5
 • Emnekode: PFF-5037
 • Tidligere år og semester for dette emnet