høst 2021
PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I - 10 stp

Sist endret: 12.05.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i psykolog

Emnet kan ikke tas som enkeltemne


Studiepoengreduksjon

PSY-1601 Psykologrollen: Profesjons- og egenutvikling, del 1 5 stp
PSY-1602 Psykologrollen: Profesjons- og egenutvikling, del 2 5 stp

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogrammet

Emnet er første del av et profesjonsforberedende studieforløp som består av 6 forskjellige deler. Emnene er organisert som undervisningsøkter, workshop og gruppesamlinger.

Emnet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Emnet gir en introduksjon i psykologprofesjonens arbeidsområder og arbeidsmåter, herunder anvendelse av relevante fagetiske lovverk og retningslinjer

Temaer som «hva er en psykolog» og «hvordan kan jeg med mine forutsetninger bli en god psykolog» vil være en rød tråd gjennom hele emnet. Studenten skal påbegynne en personlig utviklingsprosess gjennom veiledning.

Her skal studentene utvikle de nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Emnet er organisert i 2 temaer:

 • Tema 1 (5 stp) skal gi kjennskap til ulike arbeidsarenaer for psykologer og observasjon av praktisk yrkesutøvelse hos disse.
 • Tema 2 (5 stp) har fokus på psykisk helse og forebygging, og på personlige forutsetninger, kommunikasjon og empati i utøvelsen av psykologrollen.


Hva lærer du

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • Ha grunnleggende kunnskap om psykisk helse og forebygging
 • Kjenne til betydningen av personlig kompetanse for utøvelse av psykologyrket og hvordan kommunikasjonsferdigheter er nødvendig for å etablere kontakt og relasjon.
 • Kjenne til utøvelse av psykologarbeid gjennom å observere klinisk arbeid i praksis og selv trene på kommunikasjonsferdigheter
 • Kjenne til utviklingen av psykologiske diagnosesystem og rammen de er utviklet innenfor
 • Kjenne til ulike perspektiver på psykisk helse
 • Ha kunnskap om etisk lovgivning og retningslinjer for psykologvirksomhet.

 

Ferdigheter:

 • Kunne beskrive ulike tiltak innen forebygging
 • Kunne reflektere over betydningen av å kjenne «seg selv som person» gjennom intervjutrening, rollespill og dialoger med medstudenter, og i basisgrupper.
 • Kunne reflektere over psykologiens rolle som helsefag vs som samfunnsfag

Generell kompetanse:

 • Kjenne til ulike paradigmer til psykologisk profesjonsutøvelse
 • Ha innsikt i krav til yrkesmessig og personlig utvikling som profesjonelt psykologarbeid innebærer
 • Skal kunne diskutere forholdet mellom personlige forutsetninger og profesjonell kompetanse.
 • Ha innsikt i betydning av kritisk psykologisk tenkning


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnene er organisert som undervisningsøkter, workshop, studentledet aktiviteter og basisgruppesamlinger.

Med unntak av noen felles forelesninger/workshop og en uke med observasjonspraksis, er studentene delt inn i grupper på ca.10 studenter som ledes av en faglærer/mentor. Aktiviteten i gruppene består av øvelser og drøftinger som er relatert til læringsmålene, samt for- og etterarbeid i forbindelse med observasjonspraksis.

Aktiviteten i basisgruppene består av praktiske øvelser, diskusjoner og refleksjoner relatert til utøvelse av psykologrollen (kommunikasjon og empati).

All undervisning/workshop er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.

 

Praksis: 

Obligatorisk observasjonspraksis hvor studenten i ei (1) uke følger en psykolog i praktisk utøvelse av psykologrollen. Se egen praksisplan.

Skikkethetskravet til profesjonsutøvelsen vurderes i praksis jfr. Universitetets retningslinjer for slik vurdering.


Eksamen

Eksamen

Refleksjonsnotat over utlevert tema vurderes til bestått / ikke bestått av mentor.

Notatet vil sammen med refleksjonsnotater fra de øvrige semestrene danne grunnlaget for et sammenfattende refleksjonsnotat på 6 semester

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren ikke bestått tidlig i det påfølgende semester.

 

Arbeidskrav:

Emnet er obligatorisk og krever minst 80% oppmøte for å få emnet godkjent.

Deltagelse på forelesning om etikk, skikkethet og taushetsplikt samt observasjonspraksis, er en forutsetning for å få emnet godkjent.

Observasjonspraksisen vurderes som godkjent/ikke godkjent av fagansvarlig lærer etter samråd med praksislærer. Praksisen må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Praksisrapport fra observasjonspraksis som godkjennes av veileder på praksisstedet.

Aktiv forberedelse og deltakelse i workshop/basisgrupper er en forutsetning for å få emnet godkjent.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-1603