høst 2021
PSY-1605 Profesjonsforberedende emne III - 5 stp

Sist endret: 12.05.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i psykolog

Emnet kan ikke tas som enkeltemne


Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1511 Statistikk og metode I, PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I, PSY-2552 Kognitiv nevrovitenskap

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogrammet

Emnet er tredje del av et langsgående studieløp på profesjonsstudiet hvor studentene tilegner seg det nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Emnet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Dette emnet har psykologens rolle som formidler som hovedtema. Det vektlegges både ens egne forutsetninger for å formidle godt til ulike mottakere og også det å lære konkrete ferdigheter i forhold til planlegging og gjennomføring av en muntlig presentasjon til en gruppe.

Andre tema er knyttet til viktigheten av å arbeide med egne verdier i arbeid som psykolog og hvordan dette kan anvendes i eget utviklingsarbeid.

Det faglige innholdet er strukturert i 2 temaer:

  • Tema 1: Bevissthet på egne verdier og holdninger i eget utviklingsarbeid og i kommunikasjon.
  • Tema 2: Formidling og presentasjon av forskning/faglige tema


Anbefalte forkunnskaper

PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I, PSY-1604 Profesjonsforberedende emne II

Hva lærer du

Kunnskap:

Kjenne til prinsippene for god mellommenneskelig kommunikasjon og formidling, og kunne reflektere over egen rolle og utvikling.

Ha kunnskap om ACT som verktøy i egenutvikling.

Ferdigheter:

Studenten kan analysere egne verdier og se dem i en sammenheng med personlige utviklingsmål.

Studenten kan gi konstruktive og støttende tilbakemeldinger til hverandre og vise interesse for å reflektere over tilbakemeldinger.

Studenten kan reflektere over egen rolle og utvikling som student i psykologutdanningen.

Studenten kan delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne reflektere over hvilke forutsetninger og behov ulike grupper vil ha som mottakere av informasjon, og hvordan ens egen kommunikasjon og presentasjon kan tilpasses dette.

Kunne forklare betydningen av egen utvikling i rollen som psykolog


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk 

Undervisning

Emnene er organisert som undervisningsøkter, workshop, studentledet aktiviteter og basisgruppesamlinger.

Med unntak av noen felles forelesninger/workshop, er studentene delt inn i grupper på ca.10 studenter som ledes av en faglærer/mentor.

Aktiviteten i gruppene består av øvelser og drøftinger som er relatert til læringsmålene. Aktiviteten i basisgruppene består av praktiske øvelser, diskusjoner og refleksjoner relatert til utøvelse av psykologrollen.

All undervisning/workshop er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.


Eksamen

Arbeidskrav:

Emnet er obligatorisk og krever minst 80% oppmøte for å få emnet godkjent.

Aktiv forberedelse og deltakelse i workshop/basisgrupper er en forutsetning for å få emnet godkjent.

Presentasjon av eget tema i basisgruppen

Eksamen:

Refleksjonsnotat vurderes til bestått / ikke bestått av mentor.

Notatet vil sammen med refleksjonsnotater fra de øvrige semestrene danne grunnlaget for et sammenfattende refleksjonsnotat på 6 semester

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren ikke bestått tidlig i det påfølgende semester.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: PSY-1605