høst 2021
PSY-1702 Vitenskapelig formidling - 5 stp

Sist endret: 06.05.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett Profesjonsstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1511 Statistikk og metode I, PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I, PSY-2552 Kognitiv nevrovitenskap

Innhold

Emnet fokuserer på vitenskapelig artikkelskriving. Studenten(e) skal utforme en forskningsrapport basert på reelle forskningsdata. Data skal allerede foreligge fra prosjektarbeid PSY-2552, Kognitiv nevropsykologi og/eller PSY-1703, Læringspsykologi. I særskilte tilfeller kan en forskningsrapport basert på data fra andre prosjekter godkjennes.

I emnet inngår en innføring i litteratursøk i regi av Universitetsbiblioteket.

Rapporten skal demonstrere at studenten(e) behersker det empiriske artikkelformatet. Det er utarbeidet egne retningslinjer for forskningsrapporten.

Rapporten utformes på norsk eller engelsk.

I arbeidet med forskningsrapporten skal studenten ha tilknyttet en veileder; det er ikke anledning til å levere en forskningsrapport uten veiledning.


Hva lærer du

Kunnskaper:

  • Kunnskaper om formelle krav til empiriske artikler utformet iht APA-standarden, spesielt artikkelens struktur, overskrifter og referanseteknikk

Ferdigheter:

  • Kan utføre kildesøk i fagområdespesifikke databaser ved hjelp av kontrollert søkevokabular, operatorer og søkehistorier.
  • Kunne utforme en empirisk rapport basert på egne data ut fra APA-standarden i et klart, argumenterende språk
  • Kunne integrere egne empiriske resultater i etablert kunnskap på et forskningsfelt

Generell kompetanse:

Forståelse av hvordan kunnskap på et felt etableres og vurderes, og hvordan egne data kan bidra til denne kunnskapsbasen


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis i en-to fellesforelesninger, ellers i form av veiledning. Kunnskaper om forskningstema og problemstillinger, samt data, skal foreligge fra prosjektarbeid på PSY-2552, Kognitiv nevropsykologi og/eller PSY-1703, Læringspsykologi. Veileder vil normalt være den som ledet prosjektarbeidet på disse emnene. Emneansvarlig på formidlingskurset (dette emnet) vil være behjelpelig med råd og veiledning knyttet til utforming av rapporten.

Eksamen

Arbeidskrav: Tidlig i semesteret skal studenten(e) levere en kort rapport om litteratursøk utført til problemstillingen. Rapporten skal inneholde en søkehistorie. To studenter samarbeider om arbeidskravet. Arbeidskravet må være bestått for 

Eksamen: Emnet vurderes med en rapport skrevet av to studenter. I særskilte tilfeller kan individuell rapport leveres. Rapporten vurderes etter karakterskalaen A-F.

Kontinuasjonseksamen: ved "ikke-bestått" leveres omarbeidet rapporten på nytt i det påfølgende semesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: PSY-1702