høst 2021
REL-1008 Kristendom II: Innføring i Bibelen - 10 stp

Sist endret: 16.09.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i teologi, og valgfritt for studenter på bachelorprogram i religionsvitenskap og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansen.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå. 


Innhold

Dette emnet gir en innføring i Det gamle og Det nye testamentet som religionshistoriske skrifter og som Kirkens hellige bok. Gjennom kjennskap til tekster fra ulike litterære genrer og med forskjellig historisk bakgrunn og teologisk innhold, gir studiet kunnskap om mangfoldet i de bibelske skrifter, samt en forståelse for hvordan Bibelen ble til. I denne bibelvitenskapelige tilnærmingen legges det videre vekt på metodiske spørsmål knyttet til tekstarbeid og til forholdet mellom tekst og historie.

Anbefalte forkunnskaper

REL-1000 Innføring i religionsvitenskap

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om: 

  • de ulike bibelske tekstene
  • å arbeide kritisk med de bibelske tekstene som religionshistoriske tekster
  • den bibelvitenskapelige faghistorie

Ferdigheter

Studenten kan:

  • søke, analysere og vurdere bibelvitenskapelig fagstoff på en selvstendig, saklig og kritisk måte
  • skrive en faglig resonnerende tekst om emnet og beherske fagets krav til kildekritikk og saklig dokumentasjon

Kompetanse

Studenten kan:

  • selvstendig videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse av fagområdet gjennom videre studier og yrkesliv


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk kan være enten norsk eller engelsk.


Undervisning

20 timer forelesning og 4 timer seminar. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen. Undervisningen, som gis i løpet av semesteret, er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper. 

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Studenten skriver minst 6 korte tekster (hver på ca. 300 ord) med refleksjoner rundt pensum. Studenten skal også gi en kort muntlig presentasjon av et tema fra pensum på en av forelesningene. 

Eksamen består av: 4-timers skriftlig eksamen. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter: A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: REL-1008