høst 2021
REL-3005 Det gamle testamente - 20 stp

Sist endret: 16.09.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogram i teologi. Emnet kan tas som enkeltemne på masternivå, og som del av masterstudiene innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Samme opptakskrav som ved opptak til master i teologi.

Søknadskode 9371 - enkeltemner master nivå.


Obligatorisk forkunnskapskrav

REL-1010 Bibelhebraisk språk

Studiepoengreduksjon

REL-3011 Det gamle testamente - overgangsemne 20 stp

Innhold

I dette emnet er hovedvekten lagt på tekst-studier i Det gamle testamente på originalspråket, bibelhebraisk. Emnet tar utgangspunkt i et visst tekstutvalg hvor ulike litterære genrer er representert: de historiske bøkene, profetlitteraturen og den poetiske litteraturen. De hebraiske tekstene leses ut fra deres litterære, religiøse, historiske og sosiale kontekst og gir studentene innsikt i ulike fremstillinger av det gamle Israels selvforståelse. I dette studiet legges det videre vekt på faghistorie og ulike metodiske innfallsvinkler, hvor forholdet mellom tekst og historie særlig vektlegges. Emnet tar også for seg bibelteologiske og feministiske perspektiver.

Anbefalte forkunnskaper

REL-1008 Kristendom II: Innføring i Bibelen

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

  • de litterære, historiske og sosiale forhold som de bibelhebraiske tekstene er blitt til i
  • sentrale teori- og metodediskusjoner i fortolkningen av de gammeltestamentlige tekstene
  • den bibelvitenskapelige faghistorie

Ferdigheter

Studenten kan

  • være i stand til å arbeide selvstendig med gammeltestamentlige tekster på originalspråket

Kompetanse

  • kunne selvstendig videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse av bibelvitenskapen gjennom videre studier og yrkesliv


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og/eller engelsk.

Eksamensspråket kan være enten norsk eller engelsk.


Undervisning

Emnet består av ca. 30 timer forelesninger/seminar. Det forutsettes aktiv deltagelse på undervisningen. Gjennom seminar med skrivetrening lærer studentene å skrive eksegetiske oppgaver.

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Studentene må skrive en eksegetisk oppgave på ca. 4.000 ord. Vurdering: godkjent/ikke godkjent. 

Eksamen består av: To uker (14 dager) hjemmeeksamen med gitt oppgavetekst på til sammen 8000 ord (tilsvarer ca. 20 sider, font Times New Roman, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5). 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: REL-3005