høst 2021
RUS-3043 Praktisk russisk 3 - 5 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som tar mastergrad i russlandsstudier eller mastergrad i russisk språk og litteratur.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-3042 Praktisk russisk 2

Studiepoengreduksjon

RUS-3040 Praktisk skriftlig og muntlig russisk 2 5 stp

Innhold

Oversettelse av vanskeligere tekster fra norsk til russisk kombinert med praktisk grammatikk og praksis i muntlig russisk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskaper om avanserte grammatiske konstruksjoner i russisk
 • forståelse for stilistiske virkemidler i ulike tekstgenre

Ferdigheter

Du kan:

 • oversette avanserte tekster fra norsk til russisk og diskutere aktuelle saker på russisk i den russiske og norske virkelighet
 • gjennomføre muntlige presentasjoner på russisk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen omfatter 2 timer per uke. Undervisningen gis i form av oversettelsesøvelser og samtaleøvelser. Studentene får rettet og gjennomgått en oversettelsesoppgave ukentlig.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 8 av 12 skriftlige oppgaver skal være levert innen den ukentlige fristen med karakteren bestått.
 • En muntlig presentasjon.

Eksamen består av:

 • En muntlig prøve på ca. 30 minutter som holdes i slutten av semesteret. Den muntlige prøven foregår på russisk og består i en samtale med utgangspunkt i tekstpensum og oversettelse av en tekst til norsk.

Eksamen evalueres med bestått/ikke bestått.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: RUS-3043