høst 2021
SIK-1003 HMS (helse, miljø og sikkerhet) - 10 stp

Sist endret: 22.10.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

SM112 HMS 10 stp

Innhold

Generelt:

HMS-regelverk til lands, til sjøs og i lufta, herunder formålet med regelverket. Tilsynsmyndighetenes rolle og ansvar.  Ansvarsfordeling og medvirkning i virksomhetene.  Hvordan bygge opp et internkontrollsystem/kvalitetssikringssystem. Særlig vektlegging av arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll-forskriften).

Yrkeshygiene og arbeids- og miljømedisin:

 • Introduksjon til arbeidsmedisin med innføring i hvordan ytre påvirkninger kan ha betydning for menneskekroppen
 • Kjemikalier
 • Støy
 • Vibrasjon
 • Prøvetakingsstrategi
 • Inneklima
 • Yrkesskade/yrkessykdom
 • Risikokommunikasjon
 • Administrative normer, HMS datablad og merking

Psykososiale forhold:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet
 • Intervensjon/praksis

Deltema: konflikt/stress


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om rammene for HMS-arbeid generelt, herunder lovverk, ansvarlige i virksomheter og tilsynsmyndigheter.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge og igangsette HMS-arbeid i henhold til internkontrollforskriften.

Generell kompetanse

Studenten...

 • skal ha innsikt i: a) HMS-lovene og hvordan de utformes og implementeres i virksomheter og b) Begrunnelsen for rammeverket og viktigheten av HMS-arbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

28 timer forelesninger og 14 timer øvinger.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som teller 100 %.  Bokstavkarakter A - E, F- stryk.

Obligatoriske arbeidskrav: Øvingsoppgaver må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-1003