høst 2021
SIK-1504 Nordområdepolitikk - 10 stp

Sist endret: 15.04.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BIB1003 Nordområdepolitikk 10 stp
BIB1003 Nordområdekunnskap 2: Nordområdepolitikk 10 stp

Innhold

Grunnbegreper i studiet av internasjonal politikk, samt identifisering og avgrensning av det geografiske rommet nordområdene vil bli belyst i studiet. Sentrale emner i faget vil være definisjon av begrepet nordområdepolitikk, relevante aktører og deres nordområdepolitikk i dag og historisk. Kartlegging og gjennomgang av gjeldende internasjonale avtaler, konvensjoner, traktater, samarbeidsordninger osv. med relevans for nordområdene vil være sentrale tema. NGOs, forskningsmiljøer, forskernettverk, bedrifter, og andre næringsinteressers betydning vil bli belyst. Aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringer og stridsspørsmål i nordområdene mht. ressurser, grensedragning osv. vil bli belyst og diskutert. Det vil bli arbeidet med praktisk case og scenario ut fra dette. 

Hva lærer du

Kunnskap: 

Studenten... 

 • har kunnskap om grunnbegreper i studiet av internasjonal politikk (IP), og er i stand til å anvende dem i analyser av nordområdepolitikk. 
 • skal kunne avgrense og definere hva som menes med nordområdene og nordområdepolitikk 
 • har kunnskap om Norges og andre lands nordområdepolitikk, både historisk og i dag. 
 • har kunnskap om og kunne gjøre rede for gjeldende internasjonale avtaler, konvensjoner, traktater, samarbeidsordninger osv. med relevans for nordområdene 
 • skal kunne gjøre rede for og diskutere aktuelle politiske utfordringer og stridsspørsmål i nordområdene, særlig i forholdet mellom stater. 
 • har kunnskap om sikkerhetspolitiske utfordringer i området. 

Ferdigheter: 

Studenten... 

 • skal kunne gjøre rede for og diskutere hvilke politiske aktører som er relevante i nordområdene. 
 • skal kunne bidra i diskusjoner om hvordan en bør forholde seg i ulike beredskapssituasjoner, ikke minst i tilfeller der flere stater er involvert. 
 • kan bidra med kunnskap fra dette emnet i planlegging og gjennomføring av øvelser som omhandler internasjonalt beredskapssamarbeid i nordområdene. 
 • kan drøfte en gitt problemstilling basert på faglitteratur. 
 • kan innhente informasjon raskt og bedømme kvaliteten på den. 
 • kan lære opp andre til å hente informasjon og til å utøve grunnleggende kildekritikk. 

Generell kompetanse: 

Studenten... 

 • har kompetanse til å kunne gjennomføre kritiske analyser av diskusjoner, presentasjoner, taler osv. med sikte på å skille retorikk fra realiteter 
 • skal være i stand til å analysere, bedømme og diskutere beredskapsscenarioer i en faglig sammenheng. 
 • har kompetanse til på egen hånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen emnet og relatere det til generell beredskap 
 • skal kunne vurdere det empiriske grunnlag for informasjon som presenteres, enten i form av publikasjoner, dokumenter, taler osv. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger 45 timer inkludert øvingsoppgaver.  

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen som teller 100 %.  

Karakterregel: Bokstavkarakter A - E, F - stryk. 

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

2 skriftlige innleveringer, individuelt eller i grupper på maksimalt 3 studenter, må være gjennomført og godkjent før studenten får tilgang til eksamen.  


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-1504