høst 2021
SIK-1508 Risiko, risikostyring og sårbarhetsanalyse - 10 stp

Sist endret: 21.04.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SIK-2501 Risiko, risikostyring og sårbarhetsanalyse 10 stp

Innhold

Kursinnhold inkluderer seks moduler:  

Modul 1: Introduksjon til begrepene sannsynlighet, pålitelighet, risiko, sårbarhet og usikkerhet, risikobeskrivelse 

Modul 2: Risikostyring og risikoanalyseprosess, prinsipper, og konsepter 

Modul 3: Risikoanalyse metoder (HAZID, risikomatrise, bow-tie analyse, feiltre analyse, hendelsetre analyse, FMEA, jobb-sikkerhetsanalyse, grovanalyse osv. 

Modul 4: Akseptansekriterier 

Modul 5: Risikokommunikasjon 

 Modul 6: Sårbarhetsanalyse 


Hva lærer du

Kunnskaper: 

Studenten... 

 • kjenner til konsepter risiko, sårbarhet, usikkerhet, konsekvens og sannsynlighet 
 • kjenner til grunnleggende prinsipper om risikostyring, risikokommunikasjon, og akseptansekriterier 
 • kjenner til forskjellige metoder for risikoanalyse 

 

Ferdigheter: 

Studenten... 

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og faglige instanser innen risiko og sårbarhet, risikoanalyse og risikoanalyse metode, risikostyring. 
 • kan anvende terminologi relatert til risiko og sårbarhet, kommunisere og anvende resultater fra risikoanalyser. 
 • kan anvende og bruke begreper og teorier tilknyttet risiko og sårbarhet 
 • kan anvende akademisk kunnskap relatert til tilgjengelig forskning resultater for å bruke dem for forskjellige praktiske og teoretiske saker knyttet til risiko og sårbarhet av ulike operasjoner 

 

Kompetanse: 

Studenten... 

 • kan kommunisere hovedbegreper inkludert teorier, utfordringer og løsninger i forskjellige temaer  
 • kan foreta selvstendig vurdering og analyse av mulig risikoøkning knyttet til endringer i naturlige eller industrielle faktorer, eller endret regional aktivitet i forhold til forventede faktorer. 
 • kan koordinering av nødvendige analyse- og ekspertinnsats for å fastlegge mulige konsekvenser og potensialer. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning som inngår i tre samlingsuker. Obligatorisk oppmøte på minst to av tre samlinger.  

Undervisningsform og arbeidsform: Varierte og studentaktive arbeidsmetoder og består av forelesninger, seminarer, arbeid i grupper.  

Undervisningsomfang er på om lag 40 timer.


Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som teller 100 %.  

Karakterregel: Bokstavkarakterer A - E, F - stryk. 

Det tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen for studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen. Kontinuasjons-/utsatt eksamen gjennomføres i påfølgende semester. 

 

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Obligatorisk oppmøte på minst to av tre samlinger. 
 • Inntil to skriftlige oppgaver i gruppe. En gruppe skal normalt bestå av inntil fem personer.  

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-1508