høst 2021
SOA-1001 Innføring i sosialantropologi - 20 stp

Sist endret: 22.10.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens første semester. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i høstsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

SOA-6002 Kultur og samfunn. En innføring. 2 stp
SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi 20 stp

Innhold

Emnet er en introduksjon til faget sosialantropologi. Emnet gir innsikt i:
 • verdens kulturelle mangfold og sosialantropologiske forståelser av dette mangfoldet
 •  den faghistoriske utviklingen med særlig blikk på teoriutvikling
 • en innføring i sentrale begreper i faget
 • redskaper for analyse av samhandling og kommunikasjonsforløp
 • metodiske innfallsvinkler til feltarbeid som deltagende observasjon og komparasjon
 • nyere fagutvikling med fokus på globaliseringen og dens konsekvenser.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

 •  ha en oversikt over grunnleggende temaer og problemstillinger i sosialantropologien
 • ha kjennskap til hovedtrekkene i fagets historie og de viktigste teoretiske retningene som har gjort seg gjeldende

Ferdigheter

 Studenten skal:

 •  kunne redegjøre for sosialantropologien som fag
 • kunne redegjøre for de viktigste teoretiske retningene som har gjort seg gjeldende i fagets historie

Kompetanse

Studenten skal

 •  kunne kommunisere med andre om faglige temaer med bakgrunn innenfor fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger som omfatter ca. 18 dobbelttimer og 7 dobbelttimer med seminar.

Forelesningene skal gi studentene en grunnleggende oversikt over fagets historie, viktige teoretiske retninger, analytiske begreper samt sentrale problemstillinger og tema innen sosialantropologi.

 

Seminarene skal gi studentene trening i å presentere og å diskutere faglige aspekter, mens semesteroppgaven skal gi studentene mulighet til å øke sine ferdigheter i akademisk skriving.

 

Det totale undervisningsomfanget er 27 dobbelttimer.


Eksamen

ARBEIDSKRAV:

En oppgave på ca. 1700 ord (ca. 5 sider). Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent etter en obligatorisk muntlig tilbakemelding med faglærer.

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.

EKSAMEN:

Karaktergivende eksamen består av to deler:

- En hjemmeeksamen med oppgitt tema på ca. 3500 ord (ca. 10 sider) og skrives over én uke.

- Muntlig eksamen på ca. 20 minutter.

Karakterer fra A - E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

KONTINUASJONSEKSAMEN:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SOA-1001