høst 2021
SOA-3001 Teoretiske perspektiver - 20 stp

Sist endret: 25.04.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i sosialantropologi.

Emnet kan tas som enkeltemne, dersom studenten har oppnådd bachelorgrad i sosialantropologi eller har tilsvarende fordypning i sosialantropologi.

Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk, samt gode skriftlige ferdigheter i norsk språk.

Det tilbys kun undervisning og eksamen i høstsemesteret.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi på minimum 80 studiepoeng.

Det kreves at minst 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). Det stilles et faglig minstekrav for opptak om karakteren C i snitt (2,5), Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag. For SOA-2004 eller SOA-2002 eller tilsvarende kreves karakteren C eller bedre. (jfr. opptakskrav for masterprogrammet i sosialantropologi).

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOA-3008 Culture, Ethnicity and Indigenous Rights 4 stp

Innhold

Emnet retter seg mot grunnlagsspørsmål i antropologien og tar opp noen tematikker som preger nyere sosialantropologi. Det vil også bli lagt vekt på å se sammenhenger mellom endringer innen antropologiens forskningsfelter (empiri) og endringer innen antropologisk teori og metode (analyse).

Det fokuseres på veletablerte tema som identitet, samhandling, ulikhet og makt, men også på globalisering, modernitet og postkolonialitet. Vi setter spørsmålstegn ved etablerte antropologiske sannheter samtidig som vi viser hvordan kontinuitet preger teoriutvikling i sosialantropologi.


Anbefalte forkunnskaper

SOA-2003 Kunnskapsproduksjon og metode, SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten skal:

  • ha bred, generell kunnskap om fagets teoriutvikling og sentrale debatter

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • reflektere over og innta kritisk holdning til antropologisk argumentasjon, aktuelle fagdebatter og teoretiske perspektiver.
  • tilegne seg og anvende teoretiske perspektiver i vurdering av forskningsfelter, metode og analyser.
  • utforme egne faglige problemstillinger og knytte disse sammen med metodiske operasjonaliseringer
  • på selvstendig grunnlag velge ut relevante teoretiske perspektiver som skal anvendes i arbeidet med eget masterprosjekt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på engelsk og norsk.

Undervisning

Det gis ca. 18 dobbeltimer med forelesninger og seminarer.

På slutten av semesteret vil en del forelesninger bli gitt i seminarform og bli knyttet opp mot teoretiske perspektiver som er aktuelle i studentenes egne masterprosjekter.


Eksamen

ARBEIDSKRAV:

Obligatorisk fremlegg på seminar.

EKSAMEN:

Karaktergivende eksamen består av en hjemmeoppgave (essay) på ca 7000 ord (ca 20 sider) som skrives over oppgitt tema over 2 uker og muntlig eksamen. Endelig karakter settes på bakgrunn av samlet vurdering av skriftlig og muntlig eksamen.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

KONTINUASJONSEKSAMEN:

Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F, dersom det arrangeres utsatt prøve ved at én eller flere studenter har gyldig frafall.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: SOA-3001