høst 2021
SOK-1004 Økonomiske emner og programmering - 15 stp

Sist endret: 08.04.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Emnet gir en presentasjon av de store spørsmålene i samfunnsøkonomi, en introduksjon i programmering og databehandling, og en innføring i grunnleggende vitenskapsteori og etikk.

Både sosiale og økonomiske problemstillinger introduseres og analyseres ved hjelp av programmeringsspråket R. Studenter vil få en innføring i hvordan man samler inn og behandler aktuelle datasett for å belyse relevante temaer fra samfunnsdebatten. Emnet gir et innblikk i tema og metoder som vil bli diskutert i senere økonomikurs. Det legges også vekt på å forstå hvordan samfunnsøkonomer tenker, argumenterer, og hvordan funn fra økonomiske analyser presenteres for ulike grupper i samfunnet.

Emnet er examen facultatum for studenter på bachelorgraden i samfunnsøkonomi og datavitenskap.


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

 • har oversikt over sentrale utviklingstrekk i verdensøkonomien, herunder forhold som produksjon, gjeld, priser, valuta, forventet levealder, arbeidsmarkedet og klimaendringer
 • kjennskap til klassiske problemstillinger i økonomifaget, som nivået og fordeling av inntekt og formue, vekst i samlet verdiskapning, ressursutnyttelse, gevinster fra handel og velferd
 • oversikt om sentrale emner i vitenskapsteorien med anvendelse i økonomifaget, med fokus på hypotesedannelse, kausal inferens og sannsynlighet
 • grunnleggende kunnskap om koding i R og evner å gjennomføre deskriptive analyser av data
 • kunnskap om hvordan økonomiske data kan innhentes og bearbeides til å belyse aktuelle problemstillinger
 • kunnskap om hvordan filer med kode benyttes i et versjonskontrollsystem ved bruk av Git

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke R til å bearbeide og presentere data og økonomiske modeller for å belyse et tema, samt lage relevante presentasjoner av resultater og funn
 • behersker de matematiske teknikkene som benyttes til deskriptiv statistikk
 • kan drøfte sentrale spørsmål i samfunnsøkonomien med henvisning til moderne vitenskapelig praksis og grunnleggende økonomisk teori 

 Generell Kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende grunnleggende økonomisk teori til å resonnere rundt sentrale økonomiske spørsmål 
 • har evne til å formidle samfunnsøkonomiske sammenhenger grafisk, muntlig og i ulike skriftlige former (som: blogg, kronikk og akademisk artikkel)
 • har evne til å finne, innhente og presentere data og økonomiske modeller til å belyse en problemstilling ved hjelp av programmering i R


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset vil i stor grad benytte «omvendt klasserom», altså at forelesninger i hovedsak gis som videoforelesninger. Videoforelesningene vil både være lokalt produsert og fra DataCamp (www.datacamp.com).

Undervisningsressurser fra DataCamp vil bli brukt i utstrakt grad i begynnelsen av kurset til å lære grunnleggende programmering i R.

Klasseromsundervisningen vil brukes til å arbeide med problemstillinger og gjennomgang av disse.


Eksamen

Eksamensordning

Eksamensordningen er en mappe som består av flere innleveringer inkludert et avsluttende datavitenskapelig prosjekt. Prosjektet kan gjøres i grupper.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det er arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SOK-1004
 • Undersider