høst 2021
SOK-3073 Fordypningsemner i samfunnsøkonomi - 10 stp

Sist endret: 04.05.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BED-3073 Fordypningsemner 10 stp
SOK-3050 Advanced topics in economics 10 stp

Innhold

Kurset er todelt. Den generelle delen skal forberede skriving av egen masteroppgave med blant annet kurs i akademisk skriving. Studentene lærer også om oppgavens struktur, problemformulering, drøfting/diskusjon, akademisk språk, referanseteknikk og andre forhold knyttet til skriving. Den temaspesifikke delen skal gi studentene både breddekunnskap og individuell fordypning innen tema som vil være relevant for senere mastergradsarbeid. Kurset avsluttes med en semesteroppgave, som danner grunnlaget for skriving av masteroppgave påfølgende semester.

Den generelle delen: Studentene forberedes i denne delen på skriving av semesteroppgave og senere masteroppgave gjennom en praktisk og teoretisk innføring i vitenskapelig forskningsarbeid og akademisk skriving. Denne delen skal derfor gi praktiske råd for oppgaveskriving, samt gi studentene trening i å presentere sine egne oppgaveideer på en gjennomarbeidet måte. Denne delen vil inneholde skrivekurs, kurs i forskningsetikk, plagiering, referering og bruk av referanseverktøy m.m.  I tillegg vil det bli en forelesning hvor tidligere masterstudenter forteller om sin erfaring fra arbeidet med masteroppgaven.

Den temaspesifikke delen: Denne delen av kurset har som formål å gi studentene teoretisk og metodisk innsikt (breddekunnskap) på fagfeltet, samt gi studentene et grunnlag for å utarbeide et selvstendig forslag til problemstilling med faglig tilnærming og teoretisk rammeverk (dybdekunnskap) til egen masteroppgave.  Studentene vil legge frem egne forslag til temaer/problemstillinger for potensielle semesteroppgaver. Disse forslagene vil drøftes i akademisk felleskap og videre utvikles gjennom de skriftlige arbeidskrav og innleveringer.


Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten…

 • har bred og generell kunnskap om forskning innenfor spesifisert fagområde og en dybdekunnskap om et avgrenset fordypningsområde som kan danne basis for en semesteroppgave
 • har avansert kunnskap om teoretiske konsepter og ideer relevant innenfor eget fordypningsområde
 • har inngående kunnskaper og forståelse av hvordan praktiske problemstillinger kan forankres i teoretiske begreper, teorier og modeller innen spesifisert fagområde
 • kan utvikle og presentere en problemstillinger med utgangspunkt i spesifisert fagfelts tradisjon og historie.

Ferdigheter:

Kandidaten…

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor spesifisert fagområde og kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan formulere problemstilling og skriftlig fremstille og analysere relevante teorier relatert til problemstillingen
 • kan analysere og anvende ulike informasjonskilder/teoretiske bidrag til å formulere og strukturere relevante resonnementer for problemområdet en velger som fordypning og fokus for semesteroppgaven
 • kan utvikle et selvstendig, avgrenset og gjennomførbart forskningsprosjekt på grunnlag av faglige kunnskaper

Generell kompetanse:

Kandidaten…

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger innenfor spesifisert fagområde
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre en selvstendig studie
 • kan formidle en problemstilling innenfor eget fordypningsområde både til spesialister og til allmennheten
 • kan kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet
 • kan på selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, samlinger, presentasjoner, gruppevis og individuell veiledning.

Eksamen

Eksamen:

Semesteroppgave - Master Thesis Proposal - (100 %) Karakterregel A - F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Arbeidskrav (obligatorisk):

 • en muntlig presentasjon av vitenskapelige artikler innenfor valgt tema
 • En skriftlig oppgave der studentene utformer en faglig problemstilling for egen semesteroppgave. Problemstillingen skal aktualiseres og begrunnes gjennom faglig forankring. I tilknytning til notatet skal studentene i samarbeid med tiltenkt veileder for mastergradsarbeidet utarbeide en individuell pensumliste med et utvalg vitenskapelige artikler og sentrale empiriske arbeider. Arbeidet med pensumlisten skal danne grunnlag for semesteroppgaven og tilfredsstille kravet om faglig dybde i studenten(e)s prioriterte fagfelt (fordypningsområde).
 • en muntlig presentasjon av forslag til masteroppgaven for vitenskapelig ansatte
 • ett skriftlig notat av forslag til masteroppgaven. Notatet skal inneholde aktualisering og begrunnelse for egen problemstilling, en oversikt over det teoretisk rammeverket, samt en mulig metodisk tilnærming Det tas sikte på at notatet danner utgangspunkt for arbeid med masteroppgave etter jul, men dette er ikke et krav. Notatet leveres som vedlegg til veiledningskontrakt og sendes til studieadministrasjonen innen 1. desember. Notate skal følge standard i henhold til retningslinjer for skriving av masteroppgaver og være på maksimalt 4 sider kjernetekst.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Eksamenssted: Tromsø


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOK-3073