høst 2021
SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur - 10 stp

Sist endret: 26.11.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i Bachelorprogrammet i spansk og latinamerikanske studier og i Lektorutdanningen trinn 8 - 13  med spansk som fag 1 eller 2.

Obligatorisk forkunnskapskrav: SPA-1013 (Praktisk spansk 1) eller godkjent tilsvarende studier i spansk. Anbefalt forkunnskap: SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Obligatorisk forkunnskapskrav: SPA-1013 (Praktisk spansk 1) eller godkjent tilsvarende studier i spansk. Anbefalt forkunnskap: SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Obligatorisk forkunnskapskrav

SPA-1013 Praktisk spansk I

Innhold

Emnet gir en oversikt over spanskspråklig litteratur fra det 19. århundre til i dag. De utvalgte tekstene, som studeres, representerer både spansk og latinamerikansk litteratur fra perioden. Tekstene hører til forskjellige sjangere som er representative for de litterære epoker perioden dekker.

Anbefalte forkunnskaper

SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om spanskspråklig litteraturhistorie fra det 19. århundre til i dag 
 • grunnleggende kunnskap om i litterær analyse

Ferdigheter

Studenten:

 • kan elementær tekstanalyse av litterære tekster og kan lese og fortolke moderne litterære verk på spansk
 • har videreutviklet sine evner til å kommunisere både skriftlig og muntlig på spansk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk med norsk som hjelpespråk.

Eksamensspråk er spansk.  


Undervisning

Undervisningsomfanget er 4 timer per uke.

Emnet tilbys i form av forelesning og seminar. Det forventes at studentene jobber aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, tekstfortolkning og oppgaveløsning. I tillegg forventes det samtaler og diskusjoner i plenum. Tekstlesing og oppgaveløsning er obligatorisk forberedelse til hver forelesning. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Canvas.

Et 3-ukers studieopphold ved Universitetet i Cádiz er en integrert del av opplegget for emnet. Studenter som ikke kan delta på grunn av økonomiske, familie-, jobb- eller studierelaterte årsaker kan følge vanlig undervisning i Tromsø. Nærmere informasjon om oppholdet vil bli gitt på første undervisningsdag.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • en muntlig presentasjon (ca. 15 min)
 • en skriftlig oppgave om en tekst i tilknytning til pensum

Alle studenter får oppgitt en tekst i første undervisningsuke. For bachelorstudenter på spansk og latinamerikanske studier kan denne teksten også danne utgangspunkt for samarbeidet med HIF-0200 Innføring i akademisk skriving og formidling II. Den skriftlige oppgaven skal leveres til fastsatt frist.

Eksamen består av:

 • Én ukes hjemmeeksamen (1500-2000 ord på spansk)

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen i StudentWeb er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Har du spørsmål om eksamen? Sjekk denne nettsiden.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-1111