høst 2021
SPA-2014 Spansk i arbeidslivet - 10 stp

Sist endret: 26.11.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er en obligatorisk del av bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Obligatoriske forkunnskaper: SPA-1014 (Praktisk spansk II), eller tilsvarende emner i spansk språk.

Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende årsstudium i spansk

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Obligatorisk forkunnskapskrav

SPA-1014 Praktisk spansk II

Innhold

I dette emnet lærer du spansk som er relevant i arbeidslivet innenfor fagfelt som oversettelse, næringsvirksomhet, journalistikk, turisme, internasjonalt samarbeid, kommunikasjon og medier. Du vil også lære deg å skrive profesjonelle e-poster, rapporter, CV og andre tekster som er relevant for arbeidslivet. I tillegg vil du tilegne deg fagspesifikke ordforråd, gjennom studiet av tekster, innenfor fagfelt som økonomi, sosiologi, næringslivet eller rettsvitenskap. Du vil også lære å bruke forskjellige grammatiske konstruksjoner, som bruk av tidsformer både i indikativ og konjunktiv og leddsetninger.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

•    grammatiske konstruksjoner tilsvarende et C1-nivå

•    spesifikt ordforråd tilknyttet diverse arbeidsrelevante felter

Ferdigheter

Studenten kan:

•    uttrykke seg flytende på spansk i en lang rekke situasjoner i arbeidslivet

•    skrive administrative tekster

•    skrive rapporter, CV og tekniske tekster som er relevant til arbeidslivet

•    strukturere muntlige eller skriftlige tekster på en profesjonell måte og anvende diskursive markører  både skriftlig og muntlig


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk, med norsk som hjelpespråk. Eksamensspråk er spansk

Undervisning

Egenaktivitet er den viktigste arbeidsformen i dette emnet. Studentene må selv følge undervisningsplanen som vil bli lagt ut på Canvas og jobbe på egenhånd med tekster, oppgaver i grammatikk, oversettelser, lytteøvelser og tekstskriving. 

Undervisningen gis i form av seminarer, og legger vekt på muntlig bruk av språket. Det er derfor viktig at studentene kommer godt forberedt til undervisningen. Løsning på oppgaver i grammatikk, oversettelser og lytteøvelser blir lagt ut på Canvas. 

Studenter som ikke kan delta i undervisningen kan sende tekster til retting på e-post og avtale korte samtaler med lærer. Samtalene blir gjennomført på campus i Tromsø eller i Zoom. 

Undervisningsomfanget er 2 timer per uke fordelt over 13 uker.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

-    en skriftlig oppgave i spansk (ca. 4-6 sider) som skal innleveres til fastsatt frist

-    en muntlig presentasjon (ca. 10 minutter)

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

 

Eksamen består av to deler:

  • en 4 timers digital skriftlig hjemmeeksamen
  • en muntlig eksamen på 20-25 minutter (det blir mulig å gjennomføre muntlig eksamen på campus i Tromsø eller i Zoom)

Skriftlig hjemmeeksamen består av tekstskriving. 

Muntlig eksamen er en samtale om ulike tema fra pensum. 

Begge deleksamener må ha gyldig karakter (A-E) for å få gyldig karakter på emnet som helhet. Endelig karakter i emnet består av en samlet vurdering, hvor begge deler teller likt, dvs. 50%.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Selv om bare én del vurderes til ikke bestått, må hele eksamen (både hjemmeeksamen og muntlig eksamen) tas på nytt.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Alle karaktergivende aktiviteter må tas på nytt ved utsatt prøve eller kontinuasjonseksamen. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt prøve i StudentWeb er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Har du spørsmål om eksamen? Sjekk denne nettsiden.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPA-2014