høst 2021
SPA-2114 Kvinnestemmer i spanskspråklig kultur - 10 stp

Sist endret: 26.11.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er en del av bachelorgradsprogrammet i Spansk og latinamerikanske studier.

Emnet kan tas som enkeltemne. Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende årsstudium i spansk.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:

SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Innhold

Kvinners posisjon i samfunnsliv, politikk, utdanning og kultur i spanskspråklige land har, i likhet med i vestlige land for øvrig, gjennomgått store endringer i det 20. århundre. I Spania er kvinner i dag i flertall i universitetsutdanninger, slik som i Norge. Samtidig er historien om hvordan kvinner inntar subjektposisjon i spanskspråklige samfunn og kulturer preget av de enkelte lands særegne historie (som for eksempel en sterk katolsk tradisjon og det langvarige diktaturet i Spania). De siste tiårene har en rekke ukjente, glemte eller utelatte kvinnestemmer blitt hentet fram og gitt nye perspektiver på den spanskspråklige kultur- og litteraturhistorien.

I dette emnet vil vi undersøke et utvalg tekster fra moderne spanskspråklig litteratur (eller andre kulturuttrykk) forfattet av kvinner som på en eller annen måte tematiserer sin subjektposisjon. Tekstene vil studeres i lys av historisk materiale, bestående av utdrag fra tekster skrevet av kvinner som er sentrale i spansk litteratur- og kulturhistorie, og andre historiske dokumenter.

Arbeidet med emnet oppøver studentenes analytiske og kritiske evner og gir innsikt i et aktuelt forskningsfelt.


Anbefalte forkunnskaper

SPA-1110 Innføring i spansk kultur, SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

-    kunnskap om sentrale problemstillinger kvinner debatterer i spanskspråklig litteratur og kultur

-    oversikt over sentrale kvinner i spanskspråklig litteratur- og kulturhistorie

-    innsikt i spørsmål kvinner i spanskspråklig litteratur og kultur har vært opptatt av

Ferdigheter

Studenten kan:

-    orientere seg i spanskspråklig litteratur og kultur omkring emnets tematikk

-    redegjøre for ulike tilnærminger til kvinners posisjon i spanskspråklig litteratur og kultur

-    formulere problemstilling i tilknytning til emnet i samråd med faglærer

-    presentere materiale fra emnet i historisk kontekst muntlig og skriftlig


Undervisnings- og eksamensspråk

Spansk

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesning, seminar og veiledning. Studentene må jobbe aktivt på egen hånd og / eller i kollokviegrupper med tekstlesing og skriving (jf. arbeidskrav).

Undervisningsomfanget er 2 timer per uke.

Kvalitetssikring av emnet:

Emnet har midtveisevaluering. Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

-    en muntlig presentasjon av materiale fra emnet (10-15 min.)

-    to korte (1-2 sider) skriftlige innleveringer om tekster fra emnet som skal innleveres til fastsatt frist -    veiledning på innleverte oppgaver

Alle arbeidskravene inngår som forberedende arbeid til semesteroppgaven.

Eksamen består av:

-    en semesteroppgave på 7-10 sider

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm. marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen i StudentWeb er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. Ny eksamensdato vil bli publisert i StudentWeb ca. 2-3 uker etter oppmeldingsfristen.

Har du spørsmål om eksamen? Sjekk denne nettsiden.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPA-2114