høst 2021
SPL-1001 Plan, kultur og næring - 10 stp

Sist endret: 30.11.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i engelsk i tillegg til norsk.

I tillegg til ordinær undervisning på campus, tilbys også emnet nettbasert.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Studiepoengreduksjon

SPL-1004 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, del I 10 stp

Innhold

Emnet skal gi en introduksjon til samfunnsvitenskap. Særlig vektlegges introduksjonen av tverrfaglig samfunnsforskning med utgangspunkt i studier av samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet tar utgangspunkt i samfunnsplanlegging som kunnskapsbaserte styringsprosesser basert på politiske målsettinger om fremtidig bærekraftig utvikling av regioner, bysamfunn og andre lokalsamfunn. Emnet undersøker samspillet mellom planlegging, dagligliv og næringsliv og det belyses hvordan planleggere trenger forståelse for, og kompetanse i, kulturelle og næringsrelaterte endringsprosesser for å utøve samfunnsplanlegging og -utvikling i ulike geografiske kontekster

Emnet vil også vise samfunnsplanleggingens utfordringer i møtet med næringslivets markedsorientering. Her legger vi vekt på å belyse planleggingens rolle i næringsmessige strukturendinger og muligheter for å balansere næringsmessige, kulturelle og miljømessige hensyn.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • grunnleggende kunnskap om og forståelse av samfunnsvitenskap og særlig hva tverrfaglig samfunnsforskning går ut på
  • grunnleggende kunnskap om og forståelse av samfunnsplanlegging som virksomhet

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • reflektere faglig omkring sentrale begreper i samfunnsvitenskap og anvende disse i en planleggingskontekst

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.


Undervisning

Læringsformer og aktiviteter:

Det gis forelesninger (ca. 10 dobbelttimer) og seminarer knyttet til faglig innhold samt lesing og skriving av akademiske tekster, på campus. I tillegg gis dette emnet som et nettbasert tilbud, der forelesninger vil være tilgjengelige via nett.

For studenter som tar dette emnet nettbasert, vil det gis tilbud om fem nettmøter á ca. to timer per gang.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Deltagelse på seminar/nettmøte med innlegg og kommentar, samt innlevering og presentasjon av arbeidskrav. Arbeidskravet gjennomføres som hovedregel i gruppe. For studenter som tar dette emnet nettbasert er individuell gjennomføring mest hensiktsmessig.

Eksamen består av:

Hjemmeeksamen med oppgitt oppgavetekst på ca 10 sider (4000 ord). Skrivetid: 1 uke.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPL-1001