høst 2021
SPL-3002 Vitenskapsteori for plan- og kulturstudier - 10 stp

Sist endret: 18.10.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse eller bachelorgrad hvor en fordypning på minimum 80 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige emner inngår, eller tilsvarende. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene.

Søknadskode 9371.


Innhold

Emnet omhandler grunnlagsproblemer og vitenskapsteori som knyttes til teorier som er relevante for sentrale temaer i studiet: Kulturelle prosesser, kjønn, institusjoner og organisasjoner i hverdagsliv, næring og politikk, offentlig styring og planlegging.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • forståelse av sammenhenger mellom grunnlagsteoretiske spørsmål og hovedtemaene i plan- og kulturstudier, og kunne reflektere over sammenhenger mellom fag og samfunn.

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • reflektere vitenskapsteoretisk omkring sentrale begreper i emnet.

Kompetanse:

  • kunne reflektere skriftlig og muntlig over sammenhenger mellom vitenskapsteoretiske perspektiver i planlegging og kulturforståelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og seminar: 10 dobbeltimer forelesninger og 10 enkelttimer seminar. Det tilbys kun undervisning og eksamen i høstsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Fremlegg av deler av pensum som studentene selv velger i samråd med seminarlærer og som danner grunnlag for diskusjonene på seminarene. Fremleggene legges inn i Canvas. Distansestudenter som ikke deltar i den daglige undervisningen må i tillegg kommentere andres bidrag i Canvas. Arbeidskravene godkjennes av faglærer.

Eksamen består av:

En ukes hjemmeeksamen på 10 sider innenfor de temaer som tas opp i forelesninger og pensum. Temaet for oppgaven kan være selvvalgt eller dersom det er behov for det, bli valgt ut fra lærerdefinerte oppgaver.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPL-3002