høst 2021
STV-2003 Den europeiske union - Institusjoner og politikk - 10 stp

Sist endret: 16.05.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet kan velges som del av 2000-nivået i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det passer også som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad


Studiepoengreduksjon

STV-2002 Sammenlignende institusjonskunnskap: Europeisk politikk og forvaltning 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i EU som politisk system og går inn på utviklingslinjer, formelle institusjoner og politiske vedtaksprosesser. Teoretisk tar emnet spesielt for seg flernivåstyring, partnerskapsstyring, hierarki og lobbyvirksomhet i EU. Emnet går inn på motivasjonen for EU og utviklingen i oppslutning om EU. Det belyser også Norges kobling til EU og betydningen av EU for innenlandsk regionsamarbeid.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • EUs sentrale institusjoner, deres oppgaver, makt og hvordan politikk formes
 • flernivåstyring, parnerskapsstyring, hierarki og lobbyvirksomhet
 • argumenter for og mot oppslutning om EU
 • Norges kobling til EU
 • EUs regionsamarbeid med fokus på nordområdene

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere rollen EUs institusjoner har i utforming av lovgivning og politikk
 • analysere rollen EU har i utformingen av Norsk lovgivning og politikk
 • analysere rollen EU har regionalt i nordområdene
 • drøfte bakgrunnen for, og eventuelle konsekvenser av, økende EU-skepsis blant medlemslandenes innbyggere

Kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk analysere implikasjonene av EU som overnasjonalt politisk system
 • anvende sin kunnskap om EU og teoretiske perspektiver i diskusjoner om EUs institusjoner, oppgaver, makt og hvordan politikk formes
 • anvende sine generelle teoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye prosjekte


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Minst 20 timer forelesning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Ingen arbeidskrav.

Eksamen

En 7 timers skriftlig digital hjemmeeksamen (om lag 2500 ord).

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-2003