høst 2021
STV-2010 Russisk politikk - en innføring - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet kan velges som del av 2000-nivået i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det passer også som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Innhold

Samarbeidet mellom Norge og Russland blir stadig mer omfattende, særlig i nordområdene. Samtidig er Russland en viktig global aktør og helt sentral for å forstå norsk sikkerhetspolitikk. Dette gir behov for økt forståelse av hvordan Den russiske føderasjonen er bygd opp politisk og administrativt, og for hvordan russisk politikk utarter seg i praksis. Emnet er delt i tre hoveddeler: Den første delen fokuserer på administrativ og politisk organisering, og gir en oversikt over grunntrekkene i den russiske statsforfatningen, de viktigste politiske institusjonene på føderalt nivå samt forholdet mellom føderale og regionale myndigheter. Den andre delen er viet russisk utenrikspolitikk. Her presenterer både de lange linjene historisk og de siste årenes utvikling. Dessuten gis et konseptuelt rammeverk for å forstå russisk utenrikspolitikk. Den tredje delen bygger på den andre delen og går dypere inn i spørsmål om russisk identitet, herunder Russlands forhold til Vesten og den særlige betydningen Arktis har i russisk selvforståelse. Også her berøres forholdet til Norge spesifikt.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Russlands politiske og administrative organisering samt hovedtrekk i russisk politisk praksis
 • utviklingen i russisk utenrikspolitikk over tid samt konseptuelle rammer for å analysere russisk utenrikspolitikk
 • tilnærminger til å forstå russisk identitet, herunder forholdet til Vesten og nordområdenes rolle i russisk selvforståelse

Ferdigheter

Studenten kan:

 • arbeide selvstendig med problemløsning på grunnlag av faglige kunnskaper innenfor kursets ramme
 • analysere russisk innenriks- og utenrikspolitikk i en historisk og konseptuell ramme
 • diskutere hvordan sentrale trekk ved russisk identitet kan tenkes å påvirke russisk politisk praksis

Kompetanse  

 • analysere russisk politisk praksis innenfor en bredere empirisk og konseptuelle ramme
 • på selvstendig grunnlag videreutvikle sin kompetanse og spesialisering innenfor kursets tematiske ramme


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Inntil 20 timer forelesning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Ingen arbeidskrav.

Eksamen

Eksamen består av en hjemmeeksamen på om lag 3500 ord over oppgitt tema. Oppgaven skal skrives innenfor en uke. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på om lag 4500 ord.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-2010