høst 2021
STV-3075 Strategi- og styringsutfordringer i virksomheter - 20 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA). Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en helhetlig og forskningsbasert tilnærming til strategi og virksomhetsstyring i organisasjoner. Sentrale delemner er strategiutforming, strategiimplementering og virksomhetsstyring. Det legges vekt på hvordan disse elementene kan ¿ og bør - knyttes sammen i arbeidet med å øke virksomhetens verdiskaping. Det tas utgangspunkt i en helhetlig tilnærming til strategi og virksomhetsstyring. Emnet starter med å gi oversikt og innsikt i hva strategi og virksomhetsstyring er, herunder:

 

 • kjennetegn ved strategiutviklingsprosesser
 • sentrale input til utvikling av strategier
 • kilder til varige konkurransefortrinn
 • corporate governance
 • interessentanalyser
 • vekststrategier med vekt på relasjoner og alliansebygging
 • moderne former for virksomhetsstyring
 • fra «prat til praksis»: Når strategier skal implementeres.

Strategiske valg krever også beslutningsstøtte fra andre fagfelt. Sentrale tema fra økonomi, markedsføring og ledelse/organisasjon forankres derfor mot det strategiske tema. Strategiske prosesser forutsetter et rammeverk som modellerer kritiske variabler for verdiskapning og som tilrettelegger for ytelsesmåling. Et sentralt rammeverk i emnet er balansert målstyring.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • oversikt over utfordringer knyttet til å bedrive strategisk ledelse og styring av virksomheter
 • inngående kunnskaper om grunnleggende begreper og teorier i fagene
 • oversikt over utviklingslinjer i strategifaget, og inngående kunnskaper om samtidens internasjonale idestrømmer om strategisk ledelse
 • inngående kunnskaper innen analyse av økonomiske problemstillinger i virksomhetsstyring. Det legges særlig vekt på metoder og modeller som skal understøtte implementeringen av den tilsiktede strategien
 • inngående kunnskaper om begreper og modeller knyttet til kartlegging av en virksomhets omdømme og kundeverdi, samt hvordan omdømme kan påvirke kundenes valg og lojalitet til produkter og/ eller tjenester
 • inngående kunnskap om modeller og betingelser for å implementere strategiske valg i en virksomhet.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • granske kritisk eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet
 • granske kritisk organisasjoners strategier, samt systemers og praksiser for strategiimplementering og virksomhetsstyring.
 • anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis
 • anvende sine kunnskaper på ulike typer virksomheter.
 • strukturere og formulere komplekse faglige resonnementer.

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • selvstendig fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering innen strategisk ledelse og styring av virksomheter
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både med spesialister og til allmennheten
 • delta i den offentlige debatten der den berører faget/fagområdet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av nettbaserte forelesninger og to dagers fysisk samling. Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Det gis tre oppgaver som er relevant for emnets overordnede tema. Arbeidet med oppgavene og besvarelsenes form kan variere. For eksempel kan oppgaven løses individuelt i form av en skriftlig innlevering. Oppgavene kan også løses ved at to studenter skriver sammen.

 

Eksamen består av:

En hjemmeeksamen på om lag 5500 ord over oppgitt tema. Det er anledning for to (maks) studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på om lag 8500 ord. I tillegg kommer forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg. Skrivefristen er inntil tre uker.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.  


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: STV-3075