høst 2021
SVF-1202 Ulykker og sikkerhet - 10 stp

Sist endret: 22.10.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SS121 Ulykker og sikkerhet 10 stp

Innhold

Rammen for emnet er teorier om ulykker i organisasjoner, ulykkesforebygging og ulykkesgranskninger.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

 • skal ha kunnskap om de ulike faktorene som kan forårsake en ulykke, og hvordan disse kan spille sammen på ulike måter i forkant av ulykken.
 • skal ha inngående forståelse for de kulturelle, organisatoriske og kontekstuelle faktorene som kan påvirke forløpet til en ulykke.

Ferdigheter:

Studenten...

 • skal være i stand til å analysere en ulykke for videre å kunne formidle og anvende lærings- og oppfølgingspunkter i sammenheng med sikkerhetsarbeid.
 • skal også ha innsikt i hvordan ulike typer systemer er sårbare og robuste på forskjellige måter, og være i stand til å organisere beredskap i tråd med et gitt systems kulturelle, organisatoriske og kontekstuelle egenart.

Generell kompetanse: 

Studenten...

 • skal kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre ulykkesforebyggende og -mitigerende arbeid i ulike typer organisasjoner og i ulike miljø, og være i stand til å uføre enkel granskningsmetodikk og/eller benytte funn fra ulykkesgranskninger i slikt arbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger, 12 timer øving/seminar. Prosjektoppgave.

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe som teller 40 % og individuell muntlig eksamen som teller 60 %.

Det gis en samlet bokstavkarakter A - E, F - stryk.

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Kurs i informasjonskompetanse
 • Levere utkast til prosjektoppgave. Kommentere annen gruppes utkast av prosjektoppgave.
 • Presentasjon av prosjektoppgave i plenum. Det er obligatorisk fremmøte på hele presentasjonsrunden.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-1202