høst 2021
SVF-2101 Beredskapsøvelser - 10 stp

Sist endret: 22.10.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SIK-1506 Øvelsesplanlegging og gjennomføring 7 stp

Innhold

Emnet fokuserer på planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike typer øvelser i forskjellige organisasjoner og miljø. Særskilte krav, utfordringer og læringsmuligheter som er spesielle for nordområdene vil bli vektlagt.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten...

  • skal ha kunnskap om hvorfor og hvordan øvelser blir organisert, samt kunnskap om regler og lovverk som er relevant i forhold til øvelser.
  • skal ha kjennskap til ulike typer øvelser som kan anvendes, både på operativt, taktisk og strategisk nivå, samt egnethet og læringseffekt av disse i ulike typer organisasjoner og miljø.
  • skal ha særskilt kunnskap om de muligheter og utfordringer som er knyttet til øvelser i områder med kaldt klima, spredt befolkning og svak infrastruktur, og hva man har lært fra internasjonale øvelser i Barentsregionen.

Ferdigheter

Studenten...

  • skal kunne bidra på et overordnet nivå til organisering, gjennomføring og læring av øvelser.

Generell kompetanse

Studenten...

  • skal forstå og være i stand til å formidle betydningen av øvelser i norsk og internasjonalt beredskapsarbeid, og ha særskilt kompetanse på øvelser i nordområdene.
  • skal vite hvordan ulike typer øvelser planlegges, gjennomføres og evalueres, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i slikt arbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

36 timer forelesninger, 16 timer gruppearbeid og praktiske øvelser. Obligatorisk øvelsesrapport.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Eksamen

Individuell muntlig eksamen som teller 100 %.  Bokstavkarakter A - E, F - stryk.

Obligatorisk arbeidskrav: En rapport må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SVF-2101