høst 2021
TEK-1512 Innføring i ingeniørfag - 10 stp

Sist endret: 26.11.2021

Emnetype

Ingeniørfaglig basisemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på prosessteknologi studieretning prosess- og gassteknologi, bygg studieretning VVS eller bærekraftig teknologi. Emnet tilbys hvert høstsemester. Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 10 stp

Innhold

Konstruksjon, 5 sp

Utvikling, design og konstruksjon av mekaniske innretninger og presentasjon av tekniske løsninger med tegninger. Solidmodellering av komponenter og bearbeiding av disse, sammenstilling av komponenter til tekniske innretninger, presentasjon av design med standardiserte tekniske tegninger.

Helse, miljø og sikkerhet, 5 sp

Introduksjon til elektriske målinger og måleteknikk. Funksjon og praktisk bruk av måleutstyr i HMS-arbeid. Utstyr inkluderer GPS for bestemmelse av målestedets lokasjon, gassmåler for måling av ulike gasskonsentrasjoner i luft, støvmåler for måling av ulike partikkelstørrelser i luft, lydmåler for måling av støynivå fra maskiner eller omgivelsesstøy, vannkvalitetsmålinger som kan måle pH, temperatur, elektrisk ledningsevne og oppløst oksygen av vannet, fotometer og spektrofotometer som kan måle ulike forurensninger i vannet. Bruk av GIS programvare for analyse av feltmålingsdata. Importering av  data fra feltmålinger til ArcGIS, analyse feltmålingsdata i ArcGIS, eksportering av analyseresultater i bildeformat til bruk i rapporter. Utarbeidelse av HMS-rapport.


Hva lærer du

Kunnskap:

 • Har grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.
 • Har kunnskaper om konstruksjonsprosessen og om regler for tekniske tegninger.
 • Er kjent med virkemåte for elektrisk måleutstyr.
 • Er kjent med metoder for målinger og datainnsamling, og krav til datasikkerhet.

Ferdigheter:

 • Kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kjenner noen prosesser for innovasjon og nytenkning, og kan bruke disse i eget konstruksjons- og prosjektarbeid.
 • Kan bruke programvare for solidmodellering til å konstruere mekaniske innretninger, og kan presentere sine tekniske løsninger med standardiserte tegninger.
 • Kan bruke måleutstyr til HMS-undersøkelser, og kan analysere feltmålingsdata ved hjelp av geografiske informasjonssystemer

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kan skriftlig og muntlig dele sine kunnskaper og erfaringer med fagfeller og samfunnsliv.
 • Kan delta i prosjektarbeid og samarbeide i gruppe.
 • Kan bruke dataverktøy i sitt ingeniørarbeid. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger. Undervisning på pc-lab. Feltarbeid. Prosjektarbeid i grupper.

Undervisningsspråk er norsk. Noen forelesninger kan bli gitt på engelsk. Eksamensspråk er norsk.


Eksamen

Arbeidskrav:

 • En individuell solidmodelleringsoppgave med tekniske tegninger som må være godkjent for å få adgang til deleksamen i konstruksjon.
 • Et laboratorieforsøk i måleteknikk som må være godkjent for å få adgang til deleksamen i HMS.

Eksamen:

Emnet har to deleksamener:

 • Konstruksjonsoppgave med tekniske tegninger. Gruppeoppgave med 1 til 3 studenter per gruppe. Teller 50 % av endelig karakter.
 • HMS-undersøkelse med prosjektrapport. Gruppeoppgave med 1 til 3 studenter per gruppe. Teller 50 % av endelig karakter.

Vurdering:

Det gis bokstavkarakter for hver deleksamen. Begge deleksamener må bestås for å få beståttkarakter i emnet.

Kontinuasjon:

Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene.

Nytt eksamensforsøk:

Ved nytt eksamensforsøk, gis det rett til å bare ta opp en av deleksamenene som inngår i vurderingen. Dvs. det er mulig å beholde delkarakterer.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-1512