høst 2021
TPL-1004 Biomedisinske basalfag - 10 stp

Sist endret: 26.11.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie, og gis ikke som enkelt emne.

Innhold

Dette emnet inneholder grunnleggende mikrobiologi, kjemi, biokjemi, generell anatomi og fysiologi. Emnet danner grunnlag for videre forståelse i emnene klinisk tannpleie I - IV.

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Har kunnskap om bakteriers oppbygning og egenskaper
 • Har kunnskap om normalflora, hvor vi finner den, og hvilken nytteverdi den har
 • Har kunnskap om hvordan man dreper bakteriesporer og de vanligste steriliseringsmetodene
 • Har kunnskap om oppbygning av virus og deres egenskaper
 • Kjenne til smittekjeden, og forskjellen mellom endogen og eksogen smitte
 • Har kunnskap om forskjellen på sterilisering og desinfisering
 • Kjenne til hvordan det periodiske systemet er bygget opp
 • Har kunnskap om partikkelmodellen og oktettregelen
 • Har kunnskap om ulike kjemiske bindinger
 • Har kunnskap om syre, base og pH
 • Har kunnskap om makromolekyler (dvs. proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer) og undergrupper av disse som finnes i kroppen  
 • Har kunnskap om metabolisme, anabolisme og katabolisme
 • Har kunnskap om essensielle og ikke-essensielle aminosyrer
 • Kjenner til hva en katalysator gjør og hvorfor enzymer er effektive katalysatorer
 • Kjenner til det sentrale dogme
 • Har kunnskap om oppbygningen til celler og vev og kjennskap til deres viktigste funksjoner
 • Har kunnskap om nervesystemets oppbygning, organisering og funksjoner
 • Kjenner til kroppens ulike sanser
 • Kjenner til det endokrine systemet og har kjennskap til de mest sentrale hormonene
 • Kjenner til hovedtrekkene i sirkulasjonssystemet (det systemiske kretsløpet og lungekretsløpet) og lymfekarsystemet
 • .Har kunnskap om fysiologiske responser i forbindelse med raskt blodtrykksfall 
 • Har kunnskap om blodets bestanddeler og funksjon
 • Kjenner til respirasjonsystemets oppbygning og funksjon  
 • Har kunnskap om fordøyelsessystemet og kan beskrive funksjonene til de anatomiske segmentene i fordøyelseskanalen, samt tilsluttende organer som har betydning for fordøyelsen
 • Kjenner til nyrenes funksjon

Ferdigheter:

 • Kan anvende de vanligste steriliseringsmetodene
 • Kan beherske enkel prøvetaking og avlesning på lab
 • Kan utføre enkle og relevante konsentrasjonsberegninger

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i forskjellen mellom endemi, epidemi og pandemi
 • Kjenner til meldesystemet for smittsomme sykdommer i Norge
 • Kan formidle de- og remineraliseringsprosessen
 • Har innsikt i hvordan helsekompetanse kan påvirke personers holdninger til og bruk av næringsmidler, medikamenter, vaksiner og ulike produkter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar og lab.

Eksamen

Det er krav om 80 % deltakelse på all obligatorisk undervisning, som seminarer og lab.

Arbeidskrav i kjemi. Vurderingsuttrykk bestått/ ikke bestått.

Skriftlig skoleeksamen på 4 timer, som omfatter mikrobiologi, biokjemi, anatomi og fysiologi.

Eksamen evalueres ved en helhetlig samlet vurdering med en felles bokstavkarakter A-F (der F er stryk).

Ved vurdering til stryk på eksamen, eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen.

Stryk på kontinuasjons/utsatt eksamen medfører nedsatt studieprogresjon. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TPL-1004