høst 2021
TYS-1111 Sted og kulturforståelse - 10 stp

Sist endret: 24.09.2021

Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret). 

Emnetype

Emnet inngår i årstudium i tysk, og i studieretning tysk og i tysk som fag 2 innenfor lektorutdanning trinn 8-13. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå (ikke realfag).

Anbefalt forkunnskapskrav: TYS-0100 Innføringskurs i tysk (10 stp) eller tysk nivå I/II fra videregående skole eller godkjenning fra undervisere i TYS-1001.


Innhold

Emnet tar for seg utvalgte områder i det tyskspråklige området i et historisk, kulturelt og multikulturelt perspektiv. Det kan være byer som Wien eller Berlin, en delstat eller et større område. Vi går i dybden, stiller spørsmål og åpner opp for refleksjon og diskusjon. Aktiv bruk av digitale aviser, tidsskrift og andre nettressurser til å innhente og kritisk vurdere informasjon om steder og tema vil være en sentral del av emnet. Gjennomgående har vi fokus på praktisk språkbruk, muntlig og skriftlig. I arbeidet med områdene og relevante tema, øver vi på å stille spørsmål, reflektere og diskutere på tysk. Vi ser også på grammatiske og pragmatiske likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk (fortrinnsvis norsk).

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om utvalgte geografiske områder innenfor tyskspråklig rom
 • innsikt i aktuelle kulturelle, historiske og/ eller politiske prosesser i tilknytning til området
 • oversikt over tyske medier og nettressurser
 • innsikt i likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk (fortrinnsvis norsk) med klare referanser til grammatikken

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lese tyskspråklige tidsskrift- og avisartikler om utvalgte emner
 • kan reflektere over og diskutere regionale og kulturelle særtrekk
 • har evne til å vurdere utsagn og begrep på en kritisk og reflektert måte
 • kan gjenkjenne og forklare likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk, fortrinnsvis norsk


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Seminar og gruppearbeid med muntlige og skriftlige øvelser. Emnet har 4 timer organisert undervisning i uke, i tillegg kommer kollokviearbeid og eventuelle veiledningstimer (grupper eller individuelt). Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelser og etterarbeid. 

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til avsluttende eksamen:

 •  innlevering av en kortere tekst om tema fra emnet (2-3 sider)
 •  innlevering to oversettelser
 • deltakelse på et skriveseminar (6 timer), skriftlig arbeid leveres inn på slutten av seminaret.
 • en muntlig fremførelse (tema fra emnet, ca. 10-15 min.) 

Eksamen består av: 

To dagers hjemmeeksamen, over oppgitt tema. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakteren F/stryk til ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av det påfølgende semesteret. En semesteroppgave som har fått karakteren F/stryk, kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding (via Studentweben) til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve er 15. januar (for emner med ordinær eksamen i høstsemesteret). Dato for kontinuasjonseksamen/utsatt prøve kunngjøres i Studentweben ca. to uker etter oppmeldingsfristen. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-1111
 • Kontaktpersoner
 • Mathisen, Kari
  studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, årsstudium i tysk, lektorutd. studieretning tysk)
  +4777623316
  kari.mathisen@uit.no