høst 2021
TYS-3027 Å undervise i fremmedspråk - flerspråklighet og flerspråklæring - 10 stp

Sist endret: 24.09.2021

Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret).

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du søker opptak til.


Emnetype

Emnet inngår i masterdelen av lektorutdanning trinn 8-13, studieretning tysk. 

Emnet kan tas som enkeltemne av studenter/søkere som er kvalifisert for opptak til masternivå i tysk (se beskrivelse av opptakskrav under).


Opptakskrav

Bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng fordypning i tysk språk og litteratur/kultur, karaktergjennomsnitt C eller bedre. Karaktergjennomsnitt beregnes på bakgrunn av alle emnene som inngår i graden.

Innhold

Det å undervise i et 2. fremmedspråk krever langt mer enn gode ferdigheter i og kunnskaper om målspråket og målspråklandenes kultur (i videste forstand). Forskningen innenfor språklæring viser tydelig at elevenes språklige og kulturelle biografi (både elevens individuelle og læringsgruppens samlede) har stor innflytelse på språklæringen i klasserommet. Det er derfor viktig for tysklærere å gjøre seg kjent med språklæringsteorier innenfor flerspråklighet og å bli fortrolig med språkformidling innenfor rammene av flerspråklighetsdidaktikken. Flerspråklighet er også et viktig begrep i den nye læreplanen LK 20 og ett av kjerne-elementene.

Kurset formidler både de nødvendige teoretiske kunnskapene og praktisk- didaktiske omsetninger som egner seg for norske klasserom.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • god kunnskap om språklæringsteorier som tar hensyn til flerspråklighetsproblematikken
 • en god teoretisk basis for kritisk vurdering av didaktiske råd og konsepter
 • god kunnskap om didaktiske flerspråklighetskonsepter som egner seg for det flerspråklige læringsrommet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • vurdere kritisk didaktiske «prosjektbeskrivelser» i læremateriell som for eksempel lærebøker med henblikk på egnetheten i et flerspråklig læringsrom
 • planlegge og reflektere kritisk over egen undervisning i tråd med læreplanens krav om flerspråklighet og innsikt i egen språklæring


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Seminar som krever mye egenaktivitet. Undervisningen organiseres som blokk-undervisning med hovedtyngden av undervisningen i august / september. I undervisningen inngår både campusundervisning og digitale tilbud. Kurset omfatter omtrent 24- 30 t.  Kurset kan også tilbys som rent nettbasert kurs, da med ca. 24 t webinarer (eller en kombinasjon). Kurset tilbys i høstsemestret, men vil etter avtale også kunne tilbys som selvstudiumsvariant om våren.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Det gjennomføres ett arbeidskrav ca. midtveis i kurset. Arbeidet utgjør førsteutkastet til eksamensoppgaven (se nedenfor). Temaet for arbeidet avtales i samråd med faglærer og kan for eksempel være relatert til utviklingen av et undervisningsprosjekt, en analyse av en lærebokenhet eller lignende ut fra et flerspråklighetsperspektiv. Arbeidskravet består av en kortere muntlig / multimedial presentasjon på tysk med en lengde på ca. 5 min med påfølgende diskusjon med faglærer og medstudenter. Arbeidskravet danner grunnlaget for eksamensoppgaven.

Eksamensoppgaven består av en reflekterende analyse av et undervisningsprosjekt / en lærebokenhet ut fra et flerspråklighetsperspektiv. Temaet skal godkjennes av faglærer (se ovenfor). Dato for innlevering fastsettes i begynnelsen av semesteret. Studenten velger selv om han/hun ønsker å levere:

 • En skriftlig tekst på tysk, lengde ca. 10 sider, eller
 • En multimedial presentasjon på tysk som inneholder bl.a. skriftlige og muntlige deler som kandidaten selv har produsert (lengde ca. 15 min.)

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/stryk tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve (via Studentweben) er 15. januar (for emner med ordinær eksamen i høstsemesteret). Ny eksamensdato kunngjøres i Studentweben i begynnelsen av februar (for emner med ordinær eksamen i høstsemesteret).


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-3027