høst 2021
VPL-1204 Legemiddelregning, farmakologi og førstehjelp - 5 stp

Sist endret: 26.11.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Innføring helse/ folkehelse
 • Legemiddelregning
 • Generell farmakologi
 • Grunnleggende førstehjelp og akutt sykdom


Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for generell farmakologi, og ha kunnskap om legemidlers virkninger og bivirkninger (10 g)
 • Kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering (10 h)
 • Kan definere folkehelsearbeid, sykdomsforebygging og helsefremming (10 b)  

Ferdigheter

 • Kan beherske livreddende førstehjelp (11 d)

Generell kompetanse

 • Kan planlegge grunnleggende legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter (12 a)


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, nettbaserte læringsaktiviteter, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i grupper.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 160 timer.


Eksamen

Arbeidkrav:

Praktisk førstehjelp vurderes til godkjent/ikke godkjent

Eksamen:

Skoleeksamen som består av to skriftlige deleksamener. Individuell skriftlig deleksamen i Legemiddelhåndtering som går over to timer, og individuell skriftlig deleksamen i Generell farmakologi som går over to timer. Eksamen vurderes til bestått/ ikke bestått. Ved kontinuasjon tas kun den delen av eksamen som ikke er bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Det settes opp tre eksamensforsøk for at kandidatene skal kunne følge progresjonen i studiet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: VPL-1204