høst 2020
TEK-6011 BIM Samhandlingsverktøy - 0 stp

Sist endret: 01.03.2021

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Nettbasert studium med undervisning og oppgavegjennomgang over 8 påfølgende uker.

Belastning: 40 timer inkl. forelesning og selvstudium.


Innhold

Innenfor temaet verktøy skal kandidaten lære;

• om modellering og 3D CAD som visuell prosjekt -og byggestøtte

• om utvalgte dataprogrammer, det representerer arbeidsflyten i RIBA PoW

• om sammensatte modeller og bruk blant annet til kollisjonstesting

• om ulike aktørers bruk av modell (konsept, produksjon, vedlikehold)

Innenfor temaet samspill/samhandling og prosess skal Studenten lære;

• om teoretiske rammeverk (VDC, ICE, Lean Construction)

• om RIBA PoW stegnormen

• om dataflyt, lagring og struktur (COBie - Construction-Operations Building Information Exchange)

• om prosjektfaser og organisering

• om kontroll vha. PIM / AIM

• om organisering av prosjekt-team i ulike faser

• om roller og rollefordeling i ulike prosjektfaser

• om de viktigste verktøy til bruk i prosjektoppfølging

• å arbeide i ulike prosjektfaser

Læringsformer og aktiviteter:

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom nettbaserte forelesninger, e-læringsverktøy, forsterkningslitteratur og oppgavegjennomganger. Mellom forelesningen baserer læringen seg på selvstudier og oppgaveløsning.

I den grad det er mulig anvendes prosjekter fra bygg og anleggsbransjen.


Hva lærer du

Kursbeskrivelse:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten:

- får innføring i samspillsprosesser i fasene representert ved RIBA PoW stegnormen.

- lærer seg å anvende 3D dataverktøy for modellering av bygg / anlegg / konstruksjoner som har en betydelig detaljgrad.

- vil kunne evaluere organisering av dataflyt, lagring og struktur.

- vil tilegne seg kunnskap om hvordan en BIM-modell utvikles.

- vil lære seg å anvende planleggingsverktøy for kontroll av prosess og kvalitet i bygg- og anleggsprosjekter.

- viltilegne seg kunnskap om prosjektetablering, organisering og rollefordeling i forbindelse med utvikling av BIM-modell.

Ferdigheter:

Kandidaten:

- vil kunne skille mellom prinsippene i tverrprofesjonell samhandling.

- vil kunne forstå hvordan 3D modellering av konstruksjoner fungerer og kunne anvende på en effektiv måte.

- vil kunne forstå stegnormprosessen og hvordan programvarene er bygd opp og kunne anvende dataverktøy til både planlegging, kvalitetskontroll og utførselskontroll.

- vil kunne tilegne seg ferdigheter med hensyn til hvordan en BIM-modell utvikles (PIM - Prosjekt Informasjons Modell & AIM - Asset Information Modell) og brukes i de ulike stadier med planlegging og produksjon av et bygg eller anlegg.

- vil kunne anvende visualiseringsverktøy i eget fag.

- vil kunne tilegne seg ferdigheter mht. hvordan BIM-modellen skal planlegges videreutviklet i samarbeid mellom ulike profesjoner og interessegrupper, med formål å utvikle produksjonsgrunnlag for bygget / anlegget.

- vil kunne forstå sammenhengen mellom bestillers krav og rådgivers leveranse av modell (detaljnivå, utviklingsprosess, mv.).

Kompetanse:

Kandidaten:

- vil kunne få inngående kunnskap om hvordan sikre kvalitet på 3D-modell og tilhørende informasjon gjennom samhandling mellom aktørene.

- vil kunne beherske ulike IKT verktøy og kan overføre og koble kunnskapen til sitt spesifikke fagområde.

- får grunnlag for å utvikle faglig nettverk gjennom deltagelse på studiet.

- vil kunne modellere og skape en modell ved hjelp av programvaren det kurses i.

- vil kunne forstå og skille de ulike fasers formål, aktiviteter, leveranser og organisering.

- vil kunne ha tilstrekkelig analytisk innsikt i stegnorm prosessen til selv å kunne definere krav for BIM-leveranser.

- vil kunne beherske og organisere kunnskapshåndtering i en samhandlingsprosess.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nettbasert undervisning og selvstudium (kurs). Foreleser kan kontaktes per mail og telefon.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det skal gjennomføres 6 obligatoriske øvinger + en prosjektoppgave som skal gjennomføres de siste to ukene av kurset.

Kontinuasjon: Det gis ikke rett til kontinuasjon.

For utstedelse av kursbevis skal øvingene og prosjektoppgaven være godkjent.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Nettbasert |
  • Studiepoeng: 0
  • Emnekode: TEK-6011
  • Undersider