vår 2021
STV-2004 Organisasjonsteori: Endring og ledelse - 10 stp

Sist endret: 20.04.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

STATSV-201 Offentlig politikk og organisasjonsteori 10 stp

Innhold

Med bakgrunn i ulike organisasjonsteoretiske perspektiver belyses betingelsene for å endre organisasjoner, lederens rolle i endringsprosesser, og konsekvensene av slike endringer.

 

Følgende delemner belyses:

 • Organisasjonsperspektiver som analyseverktøy: et rasjonelt, naturlig og åpent perspektiv
 • Effekter av reform- og endringsforsøk
 • Introduksjon av en skandinavisk tilnærming til endringsprosesser: skandinavisk nyinstitusjonalisme
 • Ledelse i og av endringsprosesser: institusjonell ledelse, transformasjonsledelse og transaksjonsledelse
 • Empiriske studier av endringsprosesser


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • ulike organisasjonsteoretiske perspektiver, deres forutsetninger og anvendelsesområder
 • reformers drivkrefter, innhold og effekter, og kan gi relevante  eksempler på slike
 • nyere perspektiver på endring av organisasjoner, herunder skandinavisk institusjonalisme
 • nyere lederskapsteorier som: karismatisk ledelse og transformasjonsledelse, og har kjennskap til forskningen om ledelse i offentlige organisasjoner

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende ulike organisasjonsteoretiske perspektiver i analyse av konkrete reformforsøk, og peke på begrunnelser, fokus og effekter av slike
 • peke på mulige forklaringer på ulike endringsutfall med bakgrunn i egne analyser
 • identifisere og analysere ledelsesrelaterte betingelser og forutsetninger i endringsprosesser

 

Kompetanse

 • foreta en kritisk vurdering av evalueringer/studier av reformer og reformforsøk i ulike organisasjoner
 • bidra til analyse av reformer og reformforsøk, og utveksle synspunkter med andre på bakgrunn av disse
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig, og samtidig forholde seg til fagets begrensninger og generelle etiske problemstillinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer).

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

- En hjemmeeksamen på omlag 2.000 ord over oppgitt tema. Skrivefristen er en uke. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på om lag 3.000 ord.

- En 3 timers skoleeksamen.

Endelig karakter blir gitt på bakgrunn av en samlet vurdering av hjemmeeksamen og skoleeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Både hjemmeeksamen of skoleeksamen må tas på nytt.

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-2004
 • Undersider