vår 2021
FIN-1016 Praktisk finsk 1 - 20 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelor i kvensk og finsk, studieretning finsk, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Innføringskurs i finsk FIN-0100 eller tilsvarende ferdigheter.

Søknadskode: 9199 enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. 

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Studiepoengreduksjon

FIN-1015 Praktisk finsk I 10 stp
FIN-1020 Praktisk finsk II 10 stp

Innhold

Emnet gir øvelse i praktisk finsk som fremmedspråk og er en videreføring av emnet FIN-0100. Emnet gir en god oversikt over finsk grammatikk. Studentene utvider sitt ordforråd og lærer å lese mer kompliserte tekster, og å skrive om og diskutere ulike tema. Man lærer å bruke normal sakprosastil og ikke-regionalt talespråk.

Anbefalte forkunnskaper

FIN-0100 Innføringskurs i finsk språk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • gode kunnskaper om finsk ordforråd spesielt i uformelle og også i mer formelle kommunikasjonssituasjoner
 • kjennskap til bruk av alle sentrale grammatiske former og konstruksjoner i standardfinsk
 • kjennsskap til finsk skriftspråk og talespråk, og de mest grunnleggende forskjellene mellom disse

Ferdigheter

Studenten kan:

 • uttrykke seg muntlig og skriftlig i ulike situasjoner på finsk
 • føre samtale på finsk om hverdagslige temaer samt å produsere og forstå forskjellige typer korte, enkle finske tekster
 • videreutvikler sine kunnskaper i finsk grammatik og ferdigheter til å produsere grammatikalsk korrekt finsk både muntlig og skriftlig

Kompetanse

Studenter når kompetanse i finsk som tilsvar nivå A2 i det europeiske rammeverket.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er finsk og norsk. Skriftlig eksamen består av oppgaver som utføres på finsk. Muntlig eksamen foregår på finsk.

Undervisning

Undervisningen består av fem tredagers samlinger og i tillegg ukentlig nettbasert undervisning via Canvas og lyd/bilde overføring. De arbeidsmåtene som vil bli benyttet er skriftlige og muntlige øvelser, forståelsesøvelser, tekstanalyser, diskusjon og rollespill. Studiet forutsetter jevnt arbeid gjennom hele semesteret. Studentene må også jobbe på egenhånd med oppgaveløsning, tekstlesning og lytteøvelser på nettet. Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

 • Fem obligatoriske skriftlige oppgaver ca. 2 sider per oppgave.
 • Tre muntlige presentasjoner i finsk.
 • Det er obligatorisk frammøte til all undervisning. Mer enn 20 % fravær vil normalt føre til at kurset ikke blir godkjent.

Eksamen består av:

 • Skriftlig eksamen på 6 timer og muntlig eksamen på 20 min.

Skriftlig eksamen tester praktisk ferdighet i skriftlig finsk og kunnskap om finsk grammatikk. Muntlig eksamen tester praktisk ferdighet i muntlig finsk. Det gis en samlet vurdering. Muntlig eksamen er justerende for skriftlig karakter, og det er mulig å justere opp eller ned med en karakter.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakteren F i den skriftlige delen, gis det ikke anledning til å ta en muntlig prøve.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt prøve er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: FIN-1016