vår 2021
KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Studiepoengreduksjon

KVE-6110 Kvensk kultur og litteratur 10 stp

Innhold

Studiet gir en innføring i kvensk kultur og kulturelle uttrykk hvor hovedvekten vil bli lagt på skjønnlitteratur. Det litterære bildet av kvenene som minoritet i Norge studeres ved hjelp av kulturanalytiske metoder.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:Kunnskape Studenten har:

  • grunnleggende kunnskaper om norske kvener; deres historie, kulturelle særtrekk og dagens etnopolitiske situasjon
  • grunnleggende kunnskaper om skjønnlitterære beskrivelser om kvener og skjønnlitteratur skrevet av kvener

Ferdigheter Studentene kan:

  • plassere norske kvener i en europeisk minoritetskontekst med fokus på kulturell egenart
  • studere kvensk kultur og skjønnlitteratur i lys av kultur- og sosialhistorie og kunne se paralleller og særtrekk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk/svensk Eksamensspråk: Finsk, kvensk, norsk, svensk, dansk eller engelsk

Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas. Emnet inkluderer et skrivekurs i akademisk oppgaveskriving. I skrivekurset er de obligatoriske  arbeidskravene tema. Det forutsettes at studentene anvender materiell som legges ut i Canvas.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • to skriftlige oppgaver på ca. 5-7 sider

Oppgavene evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

  • en ukes hjemmeeksamen (teksten skal være på ca. 6-8 sider)

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Emnet vurderes med bokstavkarakterer A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-1110