vår 2021
KVI-1010 Epoke og stil - 10 stp

Sist endret: 25.06.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelograden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

KUNSTGF Kunsthistorie grunnfag 10 stp
KUNST-010 Deltidsstudium i kunsthistorie 6 stp
KUNST-121 Epoke og stil 7 stp

Innhold

Emnet omfatter en gjennomgang av sentrale kunsthistoriske epoker. Sentralt står de epokale begrepene, som antikk, middelalder, renessanse,1800-tallets og 1900-tallets -ismer, som forklares og eksemplifiseres med kanoniske verk. Stilbegrepet og kunstens kulturelle, historiske og estetiske kontekst vil også bli bli tatt opp.

Anbefalte forkunnskaper: God forståelse av engelsk; forståelse av svensk og dansk.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om sentrale epoker, -ismer og andre kunstvitenskaplige kategorier innen billedkunst og arkitektur
 • kjennskap til sentrale (kanoniske) verk
 • forståelse av stil som begrep
 • grunnleggende kjennskap til ideologiske og normerende dimensjoner i kunsten
 • grunnleggende forståelse av vitenskapelig, skriftlig dokumentasjon, analyse og argumentasjon

Ferdigheter

Studenten kan:

 • grunnleggende attribuering og datering av kunstverk
 • skriftlig dokumentere, analysere og argumentere på en vitenskapelig måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Det er mulig å søke om annet språk for eksamen.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

1 e-prøve i slutten av semesteret, varighet: 3 dager.

Eksamen består av:

 • Mappeevaluering. Mappen består av 4 tekster som leveres til fastsatte frister gjennom semesteret. Hver tekst skal være på 4 sider, skrives over 1 uke og leveres samlet i slutten av semesteret for sluttvurdering.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-1010