vår 2021
KVI-2050 Bacheloroppgave i kunsthistorie med praksis - 20 stp

Sist endret: 24.10.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i kunsthistorie og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Studentene må ha bestått de obligatoriske emnene i bachelorprogrammet i kunsthistorie.

Innhold

Emnet skal forberede deg på yrkeslivet som kunstviter/kunsthistoriker, og gir også kvalifikasjoner for videre studier på masternivå. Du skal i én eller flere korte perioder gjennom semesteret ha praksisopphold ved et relevant arbeidssted i Tromsø innen museum, kultur, kulturminnevern, byplan, arkiv, media, utdanning, eller lignende.

I begynnelsen av semesteret vil du gjennom forelesninger, seminar og veiledning få hjelp til å utarbeide en prosjektbeskrivelse for bacheloroppgaven som du skal skrive og levere i slutten av semesteret. Prosjektbeskrivelsen skal presentere a) ditt undersøkelsesmateriale, b) tema og problemstilling, c) hvordan du vil gå fram for å undersøke dette (metode) og d) kilder.

Bacheloroppgaven skal basere seg på et materiale som har relevans til praksisstedet. Valg av praksissted og av oppgaveprosjekt skjer i samarbeid med emneansvarlig og en tildelt faglig veileder - og forsøker å ligge tett opp til ditt interessefelt. Under praksisoppholdet og i skriveprosessen vil du få veiledning av emneansvarlig/faglig veileder både individuelt og i gruppe. Du vil også få tildelt en kvalifisert kontaktperson ved praksisstedet.

Emnet inneholder også en teoretisk del som gir deg dypere innsikt i kunstvitenskapelig/-historisk terminologi, teori og metode. Teori og metode skal inngå i bacheloppgaven.

Pensum består av litteratur som omhandler kunstvitenskapelig/-historisk terminologi, teori og metode, og du skal også selv velge litteratur som er relevant for arbeidet med ditt eget prosjekt. Den valgfrie delen av pensum settes opp i samråd med emneansvarlig/veileder.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • forståelse av det arbeidet som utføres ved en institusjon/bedrift i nærmiljøet og dennes funksjon innenfor det bredere kunst- og kulturfeltet
 • inngående kunnskap om et selvvalgt tema relatert til en kunst-/kultur-/medieinstitusjon
 • innsikt i tekst- og skriveforståelse, informasjonsbearbeiding, innsamling av empiri samt vurdering av forskning og metode innen et faglig relevant tema.
 • kunnskap om kunstvitenskapelig teori og metode

Ferdigheter

Studenten kan:

 • samle inn materiale, avgrense det til et relevant prosjekt og å formulere problemstilling.
 • anvende kunstvitenskapelig metode, begreper og teori på et avgrenset empirisk materiale
 • presentere og analysere egne funn, sette dem inn i relevante faglige sammenhenger og trekke konklusjoner

Kompetanse

Studenten kan:

 • gjøre et eget, mindre forskningsarbeid
 • knytte sammen empiri og teori finne frem til relevant litteratur som belyser de aktuelle hypoteser og/eller problemstillinger
 • beherske korrekt bruk av kilder, referanser og sitering

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk eller annet skandinavisk språk. Eksamensbesvarelsen kan leveres på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger i teori og metode (ca. 6 dobbelttimer), felles veiledningsseminarer (ca. 4 dobbelttimer) og 2 individuell veiledninger (én i begynnelsen av semesteret og én under skriveprosessen).

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Levere en skriftlig prosjektbeskrivelse (undersøkelsesmateriale, tema, problemstilling, og litteraturliste for selvvalgt pensum) på minimum to A4-sider innen oppgitt frist.
 • Gi en muntlig presentasjon av bachelorprosjektet i seminar.
 • Gjennomføre og få godkjent utplasseringen.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • Bacheloroppgave på 15-20 sider à 2200 tegn, ikke medregnet litteraturliste og illustrasjoner.
 • Muntlig eksamen med presentasjon og forsvar av bacheloroppgaven. Varighet max. 30 min.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakterer: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: KVI-2050