vår 2021
MDV-1205 Praksis i årsstudiet - 0 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnene i første semester må være gjennomført før man får gå ut i praksis. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praksis gjennomføres i folke-, skole- eller fagbibliotek, eller andre organisasjoner som organiserer, gjenfinner og formidler dokumenter. Emnene i første semester i utdanningen må være gjennomført før man får ta bibliotekpraksis. I praksisperioden vil studenten få innblikk i ulike deler av bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap slik det kommer til syne i arbeidsfeltet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • forståelse for rollen som arbeidstaker ved et praksissted

Ferdigheter

Studenten kan:

  • planlegge og gjennomføre et avgrenset prosjektarbeid knyttet til praksisstedet
  • samhandle med kollegaer, veiledere og andre i praksisfeltet
  • fungere som arbeidstager i en dokumentinstitusjon og arbeide selvstendig


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning og utgjør til sammen 5 uker og gjennomføres i vårsemesteret. Gjennomføres normalt individuelt.

I praksisperioden er man tilstede på arbeidsplassen som en vanlig arbeidstaker og med normal arbeidstid. For å få godkjent praksis kreves 90% tilstedeværelse (fravær maks 2,5 dag). For fravær utover dette må man ta igjen praksis, det kreves også legeerklæring for å dokumentere fraværet. Hvis det er et langt fravær, kan man risikere å måtte ta igjen praksis først neste studieår.

Ved ikke bestått praksis, kan studenten ta praksis opp igjen én gang. Nytt forsøk kan først gjennomføres påfølgende studieår.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.  


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Gjennomføre praksis. Samlet fravær for praksisperioden kan ikke overstige 10 % (2,5 dag) og dette uavhengig av årsaken til fraværet. Ved dokumentert fravær over 10 % må studenten ta igjen den delen av praksisen som overstiger denne prosenten

Eksamen:

  • Et skriftlig refleksjonsnotat fra praksisperioden på 2-3 sider.

Vurderingsuttrykket er "Bestått"/"Ikke bestått". Ved karakateren "Ikke bestått" i praksis, kan studenten ta praksis opp igjen én gang. Nytt forsøk kan først gjennomføres påfølgende studieår. Praksisperioden må være bestått før man får levere MDV-1206 Prosjektoppgave i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap til vurdering.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 0
  • Emnekode: MDV-1205