vår 2021
MDV-3061 Film: lyd, rom, bevegelse - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgemne på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som fyller opptakskrav til master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. 

Opptakskrav

Emnet er et valgemne på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som fyller opptakskrav til master i medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Med forbehold om 3 påmeldte vil emnet være tilgjengelig våren 2021.

Opptakskrav: bachelorgrad med fordypning i medie- og dokumentasjonsvitenskap (80 studiepoeng) eller tilsvarende gradsutdanning. Av de 80 studiepoengene må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå, og det kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i disse emnene

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå


Innhold

Overgangen til digitale medier har aktualisert en rekke spørsmål rundt måten filmens mediale og historiske betingelser tradisjonelt har blitt beskrevet. To distinkte retninger utkrystalliserte seg i etterkant av 100-års jubileet av "den syvende kunstart" i 1996, og det som gjerne kalles "filmens død". På den ene siden "den nye filmhistorien" som premierer empirisk orienterte studier av vilkårene for filmens produksjon, distribusjon og resepsjon. På den andre siden "film-filosofi" som undersøker film som en spesifikk måte å erfare og forstå verden på. Emnet gir en grundig fordypning til dette todelte perspektivet gjennom en rekke historiske nedslag med vekt på filmens teknologiske og sosiale rom. Gjennom den konseptuelle triaden lyd, rom, bevegelse flytter emnet fokus fra film som et berettende medium til dets grunnleggende elementer, og åpner nye perspektiv på så vel filmens fortid som dens framtid. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om den filmhistoriske utviklingen med vekt på teknologiske og sosiologiske aspekter og deres betydning for produksjon, distribusjon og resepsjon av film.
 • avansert kunnskap om filmteoretiske og filmfilosofiske problemstillinger og kan anvende disse på selvvalgte problemstillinger med fokus på lyd, rom og bevegelse i film.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende filmteoretiske og filmfilosofiske perspektiver i skriftlige framstillinger om film
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike filmteorier og anvende denne kunnskapen til å strukturere og formulere faglige resonnement


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller et annet skandinavisk språk, noe undervisning kan være på engelsk. Det er mulig å søke om annet språk til eksamen.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar. Det blir ca. 20 timer undervisning over 13 uker.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Se tre filmer, valgt av lærer, på Tromsø International Film Festival
 • Skrive et refleksjonsnotat (2-3 sider) knyttet til filmfestivalen
 • Delta i diskusjon/muntlig presentasjon av refleksjonsnotat

Eksamen består av:

 • en ukes hjemmeeksamen (10 sider) Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-3061