vår 2021
MDV-3062 Kunnskapsforvaltning - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgemne på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som valgemne i andre mastergradsprogram ved UiT. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som fyller opptakskrav til master i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Opptakskrav

Opptakskrav: bachelorgrad med fordypning i medie- og dokumentasjonsvitenskap (80 studiepoeng) eller tilsvarende gradsutdanning. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i fordypningsemnene. Studentene bør beherske engelsk godt.

9371 - enkeltemner på masternivå


Studiepoengreduksjon

DOK-3052 Dokumentforvaltning - Kunnskapsforvaltning 10 stp

Innhold

Emnet omhandler teori innrettet mot kunnskapsforvaltning, som baserer seg på flere teoritradisjoner, fra organisasjonsteori til kommunikasjons- og læringsteori. Sentrale spørsmål er: Hvordan forstå, organisere og lede prosesser hvor kunnskap innhentes, skapes, utvikles, formidles, deles og lagres i organisasjoner? Et sentralt tema er hvordan taus kunnskap ("tacit knowledge") kan formaliseres.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har avansert kunnskap om:

 • teoretiske modeller for hvordan kunnskap overføres i organisasjoner og om hvordan slike prosesser kan organiseres
 • begrepet taus kunnskap og formalisering av slik kunnskap, og implikasjoner for forståelsen av information management vs. knowledge management
 • hvordan prosesser knyttet til innovasjon og utvikling av kunnskap påvirker organisasjoners forhold til omgivelsene (for eksempel markedet og teknologisk utvikling) og hvordan kunnskapsutvikling påvirker de interne beslutningsprosessene i organisasjonen

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere og forholde seg kritisk til kunnskapsbegrepet og kunnskapsutviklingsprosesser i organisasjoner
 • kan nyttiggjøre seg teorier innen knowledge management for formalisering og synliggjøring av taus kunnskap
 • problematisere og drøfte faglige spørsmål knyttet til knowledge management og kan strukturere og formulere faglige resonnement til fagpersoner, arbeidskollegaer og allmennheten for øvrig

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller annet skandinavisk språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Eksamensspråk er norsk. Annet språk er mulig etter søknad.

Undervisning

I emnet vektlegges studentaktiv læring. Undervisningsformene varierer mellom seminarer og forelesninger, studentpresentasjoner og prosjektarbeid. Det gis to veiledninger på prosjektarbeidet. Det blir ca. 20 timer undervisning over 13 uker.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • muntlig presentasjon (5-10 min.) av problemstilling knyttet til kunnskapsforvaltning
 • skisse til prosjektoppgaven (1-2 sider). Denne gjøres tilgjengelig i elektronisk form for medstudenter og lærere.

Eksamen består av:

 • Prosjektoppgave på ca. 10 sider

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. august for eksamen i vårsemesteret.  


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-3062