vår 2021
BIO-2002 Fysiologi II (dyrefysiologi) - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i Biologi og Biomedisin, samt  studenter på masterprogrammet i Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi fra høgskole eller universitet. Grunnleggende kunnskaper i kjemi og matematikk er en fordel.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-2305 Generell dyrefysiologi 10 stp
ERN-2000 Humanfysiologi del 1 5 stp

Innhold

Emnet gir en oversikt over dyrekroppens fysiologi med pattedyr som eksempel, men med betoning av at mekanismene i hovedsak er generelle for vertebrater. Det gis en beskrivelse av de grunnleggende mekanismer som ligger bak de spesialiserte funksjoner som oppvises av organismens forskjellige vevstyper/organer, samt de reguleringsmekanismer som sørger for opprettholdelsen av homeostase i den integrerte organismen. Nerve- og muskelfysiologi, sansefysiologi, sirkulasjon, respirasjon, ekskresjon, endokrinologi, fordøyelse og ernæring vil bli gjennomgått. Emnet inneholder et omfangsrikt laboratoriekurs som gjennom praktiske forsøk belyser sentrale temaer i pensumet.

Anbefalte forkunnskaper

MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kan definere begrepet homeostase og forklare hvordan et konstant indre miljø opprettholdes hos dyr
 • kan forklare sammenhengen mellom anatomi og funksjon i fysiologiske prosesser
 • har en bred kunnskap om normal funksjon (fysiologi) for følgende organsystemer: bevegelsesapparatet, nervesystemet, sanseorganene, hjerte-kar-systemet, respirasjonssystemet, nyrer, fordøyelsessystemet, det endokrine systemet og reproduksjonssystemet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet fysiologi

Ferdigheter

 • kan utføre enkle laboratorieforsøk
 • behersker relevante metoder, utstyr og terminologi
 • kan gjøre enkle matematiske og statistiske beregninger med dataene fra fysiologilaben
 • kan anvende faglig kunnskap i diskusjon av resultater fra laboratorieforsøk og teoretiske problemstillinger
 • kan søke opp, vurdere og henvise til artikler og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innen fysiologi
 • kan vurdere og reflektere over egne og andres laboratorierapporter

Generell kompetanse

 • kjenner til historikk, etikk og lovgivning relatert til bruk av dyr i forskning
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkt og erfaringer innen fagområdet fysiologi


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består av 6 timers skoleeksamen (80% av sluttkarakter) og laboratorierapporter (20% av sluttkarakter). Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2002
 • Tidligere år og semester for dette emnet